Dec 07

Holandsko, Slovensko a Malta prezentujú ambicióznu Deklaráciu troch predsedníckych krajín pre oblasť rodovej rovnosti.

Brusel, Belgicko – 7. decembra 2015 Holandsko, Slovensko a Malta, ako členské štáty, ktoré budú v priebehu 18 – mesačného obdobia od januára 2016 do júla 2017 predsedať Rade Európskej únie, dnes počas Rady EPSCO predstavili svoju Deklaráciu pre oblasť rodovej rovnosti. Dokument, podpísaný príslušným politickým zástupcom z uvedených členských štátov, dáva na vedomie názory a …

Čítať viac »

Nov 26

Kampaň OSN proti násiliu na ženách “Oranžový svet”

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií  je násilie …

Čítať viac »

Nov 25

Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných …

Čítať viac »

Nov 13

SR prezentovala pravidelnú správu pred Výborom OSN na odstránenie diskriminácie žien

Výbor OSN na odstránenie diskriminácie žien prerokoval vo štvrtok (12. novembra 2015) piatu a šiestu periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Delegácia vedená veľvyslancom Fedorom Rosochom, stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri OSN a iných medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve, zložená zo zástupkýň a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych …

Čítať viac »

Okt 14

Robia rovnakú prácu. Žena je “sekretárka”, muž “poradca”

V EÚ od roku 2006 platí smernica EÚ o rovnosti medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu. Ako upozorňuje spravodajkyňa Anna Záborská, túto smernicu z roku 2006 - aj to nie celú, ale len niektoré jej časti – doteraz aplikovalo len v 12 z 28 členských štátov.

Okt 06

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť 13.10.2015

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2015 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: 1.    Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 2.    Informácia o …

Čítať viac »

Júl 10

Zastúpenie žien vo vysokých funkciách

08.07.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci. Michal Katuška, moderátor: “Zastúpenie žien vo vysokých funkciách stále za mužmi zaostáva. A to aj napriek tomu, že ženy dosahujú častejšie vyššie vzdelanie. Aj tieto závery konštatuje správa o rodovej rovnosti za minulý rok, o ktorej dnes rokovala vláda. Zatiaľ, čo v exekutívnych najvyšších funkciách je zastúpenie žien minimálne, …

Čítať viac »

Júl 09

Správa o stave rodovej rovnosti za rok 2014

Vláda SR schválila na svojom zasadnutí 8.7.2015 Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014 (ďalej iba „správa“) na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337 z 9. júla 2014. Predložený materiál je už v poradí siedmou správou. Prvá časť správy opisuje vývoj v oblasti rodovej rovnosti za rok 2014. Analytická časť správy je zameraná na …

Čítať viac »

Júl 06

Verejná diskusia k návrhu zákona o rodovo podmienenom a domácom násilí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  si Vás dovoľuje pozvať na  verejnú diskusiu k návrhu zákona o rodovo podmienenom a domácom násilí. Verejná diskusia sa bude konať  dňa 7. júla 2015 (utorok) v sále  Kino Lumiére v Bratislave, Špitálska č. 4, kinosála K2,  so začiatkom od 9:30 hod.  s predpokladaným ukončením o 13:30 hod.. V prípade Vášho …

Čítať viac »

Jún 25

EIGE predstavuje index rodovej rovnosti 2015: nepatrné zlepšenie rodovej rovnosti

Ako ukazuje index rodovej rovnosti 2015 Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), Európska únia je od roku 2005 stále len na pol ceste k dosiahnutiu rodovej rovnosti. Dva roky po zavedení tohto indexu v roku 2013 inštitút EIGE vytvoril jeho časovú os pokrývajúcu roky 2005, 2010 a 2012. Celková hodnota indexu z možných 100 bodov …

Čítať viac »

Jún 11

EP schválil správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015

Európsky parlament schválil správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Z dôvodovej správy vyberáme: “Táto správa sa predkladá v roku 2015, ktorý je rozhodujúcim okamihom z európskeho aj globálneho hľadiska. V rámci 20. výročia prijatia cieľov Pekinskej akčnej platformy a preskúmania miléniových rozvojových cieľov sa v tomto roku na celom svete uskutočnia mnohé …

Čítať viac »

Máj 25

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 3. júna 2015 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: Otvorenie Kontrola uznesení Informácia zo zasadnutia Rady vlády SR …

Čítať viac »

Máj 18

Súhrnná správa o rodovej rovnosti 2014 v MPK

MPSVR SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014. MPK trvá do 22.mája. https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8231&langEID=1    

Máj 18

Konzultácie EU k rodovej rovnosti pre verejnosť

Po uskutočnení nedávneho Fóra o Budúcnosti Rodovej Rovnosti v Európskej únii, ktoré sa konalo 20.-21. 4.2015, sa Európska komisia rozhodla zahájiť konzultáciu pre verejnosť k témam rovnosti žien a mužov v Európskej únii. Samotného fóra sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov, ktorí tak mali možnosť prediskutovať nápady k efektívnejšiemu dosahovaniu rodovo-rovnej spoločnosti v rámci EÚ.

Apr 20

Projekt GENOVATE: Transformácia organizačnej kultúry pre rovnosť príležitostí žien a mužov v akademickom prostredí

genovate

GENOVATE je medzinárodný projekt realizovaný v rámci 7.rámcového programu (FP 7)  Európskej komisie. Trnavská Univerzita a konkrétne Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce je riešiteľom tohto projektu v rámci Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný v rokoch 2013-2016. Hlavným cieľom projektu je podpora rodovej rovnosti v akademickom prostredí prostredníctvom realizácie modelu „Change Academy“.

Apr 10

Projekt Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

MPSVR začína s implementáciou projektu Koordinačno – metodického centra (KMC), ktoré bude zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Svoje úlohy bude však plniť prierezovo cez všetky relevantné rezorty. Cieľom KMC bude vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. V rámci KMC bude vytvorený …

Čítať viac »

Mar 26

Ponuka práce v rámci projektu

Inštitút pre výskum práce a rodiny vypisuje pozície na trvalé pracovné miesta v rámci projektu Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmieneé a domáce násilie: http://www.sspr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=326%3Aaktualne-vyberove-konania-do-1832015&catid=2%3Anovinky&lang=sk    

Mar 25

25.marec – Deň rovnosti v odmeňovaní

Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami pripadá v roku 2015 na Slovensku na 25. marec a organizuje sa už štvrtýkrát. Táto celoeurópska udalosť vyznačuje v  kalendárnom roku deň, od ktorého začnú byť v tej-ktorej krajine ženy v porovnaní s mužmi za svoju prácu skutočne platené. To znamená, že Slovenky musia tento rok pracovať takmer o 3 mesiace dlhšie, aby …

Čítať viac »

Mar 23

Zasadnutie Komisie pre postavenie žien OSN

IMG_1411

V dňoch 9.3. až 20.3. sa konalo v sídle OSN v New Yorku už 59. zasadnutie Komisie pre postavenie žien pri OSN. Rok 2015 je kľúčovým momentom pre napredovanie úsilia o dosiahnutie rodovej rovnosti. Uplynuli dve dekády od konferencie v Pekingu, kde bola prijatá stratégia Akčná platforma (Platfom for Action,1995) a 15 rokov oslávi aj …

Čítať viac »

Mar 20

TB ministra J.Richtera o národnej linke pre týrané ženy 0800 212 212

TA3 / 19.3.2015 Na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter informoval o národnej linke pre ženy zažívajúce násilie. MPSVR a IVPR v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách podporeného z ESF pripravili a spustili bezplatnú non-stop linku 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie.

Mar 07

Medzinárodný deň žien

fotografia továrne po požiari

MDŽ sa slávi v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, a to bez bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické postavenie. Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na snahu za zrovnoprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu v dejinách ľudstva.

Feb 19

Výzva pre zapojenie sa do projektu Rodina a práca

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov  do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce. http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca/vyzvy3/vyzva-ia-zasi-np-rap01-2015 Výzva je určená pre Zamestnávateľov, ktorí umožnia svojim zamestnankyniam s rodičovskými povinnosťami využívať flexibilné formy práce podľa §§ 49, 49a) …

Čítať viac »

Feb 17

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť 24.2.2015

P O Z V Á N K A   na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2015 13.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: Otvorenie Kontrola uznesení Správa z rokovania Rady vlády SR …

Čítať viac »

Feb 02

Komisia spúšťa ofenzívu za rodovú rovnosť

(Euractiv, 30.01.2015) Eurokomisárka pre rozpočet Kristalina Georgieva plánuje do konca svojho mandátu zvýšiť počet žien v najvyšších pozíciách v rámci európskych inštitúcií. „Môžem vás ubezpečiť, že sa tam dostaneme. Môžete mi veriť,“ reagovala Georgieva pre EurActiv s tým, že jej úlohou bude zvýšiť do konca funkčného obdobia Junckerovej Komisie počet žien na manažérskych pozíciách zo …

Čítať viac »

Jan 30

Vedci odmietajú manipuláciu s verejnou mienkou v rodovej rovnosti

Vedci z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV odmietajú manipulácie s verejnou mienkou v oblasti rodovej rovnosti. Výskumníci z tohto pracoviska, ktoré má dvadsaťročnú tradíciu výskumu sexuálneho zdravia – a ich ďalší kolegovia z tejto sféry – pred časom zásadne odmietli iniciatívu, ktorá vydala „Vyjadrenie a výzvu lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie …

Čítať viac »

Staršie príspevky «