Apr 29

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca, implementovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, bude MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s podporou flexibilných foriem práce pre matky malých detí, ako aj podporou flexibilných foriem starostlivosti o deti, vrátane detí so zdravotným …

Čítať viac »

Apr 26

Ocenenia zamestnávateľov ústretových k rodine a rodovej rovnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes udelilo ocenenia štyrom ústretovým zamestnávateľom Bratislava 26. apríla – Zvýšiť povedomie verejnosti o tom, že rodina a práca by mali byť v súlade, ale aj presadzovanie väčšieho počtu žien vo vedúcich pozíciách je cieľom 13. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ministerstvo práce, …

Čítať viac »

Apr 20

Rodové stereotypy sa najviac prejavujú v pracovnej oblasti

Ľudia na Slovensku postupne upúšťajú od stereotypných predstáv a rozdiely medzi mužmi a ženami sa postupne vo viacerých oblastiach stierajú. Oblasťou, v ktorej však na Slovensku výrazne zaostávame, je práve pracovný trh. Skúsenosti so znevýhodňovaním na pracovisku alebo pri hľadaní si zamestnania potvrdila v exkluzívnom prieskume Poštovej banky a agentúry 2muse takmer každá druhá opýtaná …

Čítať viac »

Apr 12

PRVÁ – Cyklus dokumentárnych filmov o ženách v slovenskej histórii

Cyklus PRVÁ je sériou dokumentárnych portrétov žien, ktoré sa ako „prvé“ presadili v rôznych oblastiach života a menili našu spoločnosť k dnešnému obrazu, v ktorom je žena samozrejmosťou vo verejnej sfére. Desaťdielna séria je intímnou spomienkou na osobnosti alternatívnych ženských dejín, ktoré zostali popri známych mužských hrdinoch (Štúr, Štefánik či Dubček) takmer neviditeľné.

Mar 23

Ženy na Slovensku zarábajú o 17,8 % menej ako muži

Ženy musia na Slovensku tento rok pracovať takmer o tri mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži za rok 2015. Práve 22. marec si štát pripomína ako Deň rovnosti v odmeňovaní. Rozdiel v hodinovom zárobku vlani predstavoval 17,8 % v prospech mužov a mesačne si našli na svojich výplatných páskach o 22,3 % viac. …

Čítať viac »

Mar 22

22.marec – Deň rovnosti v odmeňovaní

22. marca 2015 je Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum zvýrazňuje, že ženy musia na Slovensku tento rok pracovať takmer o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži za rok 2015. Pozitívnou správou je, že sa rodový mzdový rozdiel na Slovensku postupne znižuje. V roku 2015 predstavoval rodový mzdový rozdiel  v hodinovej mzde …

Čítať viac »

Mar 21

60. zasadnutie Komisie pre postavenie žien OSN

60. zasadnutie Komisie o postavení žien (CSW60) je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný rozvoj. Na každoročnom zhromaždení na vysokej úrovni, ktoré sa koná v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 14.-24. marca 2016, v zastúpení globálnych lídrov a líderiek, mimovládnych organizácií a súkromného sektora sa rokuje o tom, ako …

Čítať viac »

Mar 11

13. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – oceňovanie víťazov

Hlavným cieľom 13. ročníka súťaže je zvýšiť uvedomelosť a citlivosť k otázkam zosúladenia práce a rodiny a podpory pre uplatňovanie žien vo vrcholových pozíciách. Zároveň je súťaž motiváciou pre zamestnávateľov, aby vytvárali opatrenia ústretové k rodinám zamestnankýň a zamestnancov, ale aj k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a ponúkli tak príklady dobrej praxe. Ministerstvo ocení 26.apríla …

Čítať viac »

Mar 09

Ženy zarábajú mesačne v priemere o 239 eur menej ako muži

Na trhu práce sa nájdu aj odvetvia a pracovné pozície, ktoré sa dajú označiť za typicky mužské a typicky ženské. Najväčší podiel mužov je u uchádzačov v oblasti stavebníctva, elektrotechniky a strojárstva, zatiaľ čo ženy sa zaujímajú o prácu v školstve, textilnom priemysle i zdravotníctve.

Mar 09

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu

Symbolicky 8. marca schválil Európsky parlament správu s následným uznesením o o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu v nasledovnom znení: Uznesenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu  (2015/2230(INI))

Mar 08

Komisia navrhuje pristúpenie EÚ k medzinárodnému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách

Brusel 4. marec 2016. Európska komisia dnes navrhla, aby Európska únia ratifikovala Istanbulský dohovor Rady Európy – komplexnú medzinárodnú zmluvu o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.Týmto krokom sa opätovne potvrdzuje pevný záväzok Európskej únie bojovať proti rodovo motivovanému násiliu.

Mar 08

Medzinárodný deň žien

fotografia továrne po požiari

MDŽ sa slávi v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, a to bez bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické postavenie. Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na snahu za zrovnoprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu v dejinách ľudstva.

Feb 22

Sexizmus v reklamách, alebo čo má spoločné sťahovanie, prášková lakovňa a bankové služby

Polonahé modelky, znázornené sexuálne akty, či dvojzmyselné reklamné heslá. Toto všetko môžeme nájsť aj v Slovenských reklamách. Sexistické reklamy sú napriek svojej kontroverznosti stále obľúbené medzi niektorými tvorcami reklám. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) radí vo svojej novej publikácií, ako a komu takéto reklamy nahlásiť.

Jan 23

Rodová rovnosť 2015

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti. Poskytuje údaje v členení podľa pohlavia v oblastiach demografia, trh práce, sociálne štatistiky a zdravie, vzdelávanie, veda a technika, kriminalita, násilie a súdnictvo, verejný život a rozhodovanie. Obsah je doplnený medzinárodnými porovnaniami a grafickou prílohou. Súčasťou sú metodické vysvetlivky. Dokument na stiahnutie …

Čítať viac »

Dec 07

Holandsko, Slovensko a Malta prezentujú ambicióznu Deklaráciu troch predsedníckych krajín pre oblasť rodovej rovnosti.

Brusel, Belgicko – 7. decembra 2015 Holandsko, Slovensko a Malta, ako členské štáty, ktoré budú v priebehu 18 – mesačného obdobia od januára 2016 do júla 2017 predsedať Rade Európskej únie, dnes počas Rady EPSCO predstavili svoju Deklaráciu pre oblasť rodovej rovnosti. Dokument, podpísaný príslušným politickým zástupcom z uvedených členských štátov, dáva na vedomie názory a …

Čítať viac »

Nov 26

Kampaň OSN proti násiliu na ženách “Oranžový svet”

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií  je násilie …

Čítať viac »

Nov 25

Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných …

Čítať viac »

Nov 13

SR prezentovala pravidelnú správu pred Výborom OSN na odstránenie diskriminácie žien

Výbor OSN na odstránenie diskriminácie žien prerokoval vo štvrtok (12. novembra 2015) piatu a šiestu periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Delegácia vedená veľvyslancom Fedorom Rosochom, stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri OSN a iných medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve, zložená zo zástupkýň a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych …

Čítať viac »

Okt 14

Robia rovnakú prácu. Žena je “sekretárka”, muž “poradca”

V EÚ od roku 2006 platí smernica EÚ o rovnosti medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu. Ako upozorňuje spravodajkyňa Anna Záborská, túto smernicu z roku 2006 - aj to nie celú, ale len niektoré jej časti – doteraz aplikovalo len v 12 z 28 členských štátov.

Okt 06

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť 13.10.2015

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2015 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: 1.    Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 2.    Informácia o …

Čítať viac »

Júl 10

Zastúpenie žien vo vysokých funkciách

08.07.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci. Michal Katuška, moderátor: “Zastúpenie žien vo vysokých funkciách stále za mužmi zaostáva. A to aj napriek tomu, že ženy dosahujú častejšie vyššie vzdelanie. Aj tieto závery konštatuje správa o rodovej rovnosti za minulý rok, o ktorej dnes rokovala vláda. Zatiaľ, čo v exekutívnych najvyšších funkciách je zastúpenie žien minimálne, …

Čítať viac »

Júl 09

Správa o stave rodovej rovnosti za rok 2014

Vláda SR schválila na svojom zasadnutí 8.7.2015 Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014 (ďalej iba „správa“) na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337 z 9. júla 2014. Predložený materiál je už v poradí siedmou správou. Prvá časť správy opisuje vývoj v oblasti rodovej rovnosti za rok 2014. Analytická časť správy je zameraná na …

Čítať viac »

Júl 06

Verejná diskusia k návrhu zákona o rodovo podmienenom a domácom násilí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  si Vás dovoľuje pozvať na  verejnú diskusiu k návrhu zákona o rodovo podmienenom a domácom násilí. Verejná diskusia sa bude konať  dňa 7. júla 2015 (utorok) v sále  Kino Lumiére v Bratislave, Špitálska č. 4, kinosála K2,  so začiatkom od 9:30 hod.  s predpokladaným ukončením o 13:30 hod.. V prípade Vášho …

Čítať viac »

Jún 25

EIGE predstavuje index rodovej rovnosti 2015: nepatrné zlepšenie rodovej rovnosti

Ako ukazuje index rodovej rovnosti 2015 Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), Európska únia je od roku 2005 stále len na pol ceste k dosiahnutiu rodovej rovnosti. Dva roky po zavedení tohto indexu v roku 2013 inštitút EIGE vytvoril jeho časovú os pokrývajúcu roky 2005, 2010 a 2012. Celková hodnota indexu z možných 100 bodov …

Čítať viac »

Jún 11

EP schválil správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015

Európsky parlament schválil správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Z dôvodovej správy vyberáme: “Táto správa sa predkladá v roku 2015, ktorý je rozhodujúcim okamihom z európskeho aj globálneho hľadiska. V rámci 20. výročia prijatia cieľov Pekinskej akčnej platformy a preskúmania miléniových rozvojových cieľov sa v tomto roku na celom svete uskutočnia mnohé …

Čítať viac »

Staršie príspevky «