↑ Späť na Informácie

Kampane

women_boards

Kampaň EÚ k zastúpeniu žien

Európska komisia prijala opatrenie na odstránenie tzv. skleného stropu, ktorý nadaným ženám stále bráni v dosahovaní vrcholových pozícií v najväčších podnikoch Európy. Komisia navrhla legislatívu, ktorej cieľom je dosiahnuť 40 % účasť nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými pracovníkmi vo vrcholových orgánoch verejne kótovaných spoločností s výnimkou malých a stredných podnikov. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi …

Ísť na stránku »

epd

Deň rovnosti v odmeňovaní

Stránka kampane na Slovensku: www.equalpay.sk Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi odrážajú pretrvávajúcu diskrimináciu a nerovnosti na pracovnom trhu, ktoré v reálnom živote ovplyvňujú najmä ženy. Príčiny týchto rozdielov sú zložité a vzájomne prepojené. Chlapec či dievča – rovnaké príležitosti? Chlapci a dievčatá prichádzajú na svet s rovnakými príležitosťami. Očakávania, ktoré súvisia s ich vzdelaním …

Ísť na stránku »

KV_maly

Keď vyrastiem

Naša kampaň Keď vyrastiem nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Veríme, že prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú …

Ísť na stránku »

vaw

Zastavme domáce násilie na ženách

Rada Európy iniciovala v roku 2006 prvú celoeurópsku kampaň pod názvom ZASTAVME DOMÁCE NÁSILIE NA ŽENÁCH a vyzvala všetky členské štáty EÚ, aby sa k výzve pripojili svojimi národnými kampaňami. Slovensko sa k výzve RE pripojilo národnou kampaňou, ktorú gestorovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Kampaň …

Ísť na stránku »

16_days_logo_polish

16 dní aktivizmu

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách Z historického hľadiska kampaň 16 dní pomáha pritiahnuť všeobecnú pozornosť na celosvetový problém násilia páchaného na ženách prostredníctvom ľudsko-právneho rámca. Na začiatku (1991 – 1992), aktivistky v rámci kampane 16 dní iniciovali celosvetovú petíciu, ktorou vyzývali OSN, aby do programu Svetovej konferencie o ľudských právach v roku 1993 vo Viedni zaradila …

Ísť na stránku »