Koordinačný výbor

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (ďalej len „HP RMŽ a ND“), zriaďuje v súlade s článkom 47 ods. 1 a ďalšími príslušnými článkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „delegované nariadenie (EÚ) č. 240/2014“) Koordinačný výbor pre horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.
Koordinačný výbor zabezpečuje spoluprácu zúčastnených ústredných orgánov štátnej správy, riadiacich orgánov, resp. sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, Centrálneho Koordinačného orgánu v rámci koordinácie HP RMŽ a ND.

Dokumenty KV HP RMŽ a ND

Členovia a členky KV 

Organizácia/partner Meno a priezvisko Funkcia Útvar
Gestor pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia Oľga Pietruchová riaditeľka odboru Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Gestor pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia Dagmar Litterová gestorka HP Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Gestor pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia Michal Krivošík riaditeľ odboru Sekcia sociálnej a rodinnej politiky                                               Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím
Riadiaci orgán Ľudské zdroje  Peter Sabol referent, Odbor metodiky a prierezových činností Sekcia fondov EÚ
Riadiaci orgán Ľudské zdroje – SORO MŠVVVaŠ SR Mgr. Petra Rosinčinová manažérka hodnotenia Odbor pre OP Vzdelávanie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Mgr. Andrea Bučková riaditeľka odboru Odbor koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity
Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra PhDr. Pavol Bžán, M.A. riaditeľ Sekcia riadenia projektov, Odbor programovania a monitorovania projektov
Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra – Zuzana Čupková referentka Sekcia informatizácie spoločnosti Odbor riadenia OPIS
Centrálny koordinačný orgán – Mgr. Marek Tišťan Sekcia centrálny koordinačný orgán,odbor monitorovania a hodnotenia ZFP
Gestor pre Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj ing. Silvia Mániková gestorka HP Sekcia centrálny koordinačný orgán, odbor prierezových priorít
Riadiaci orgán pre OP Výskum a inovácie Mgr. Andrea Uhrínová riaditeľka odboru Odbor prípravy OP Výskum a inovácie, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR
Riadiaci orgán pre OP Efektívna verejna správa Mgr. Roderik Klinda – čakám na mail od Lopatníkovej riaditeľ odboru Sekcia európskych programov MV SR, Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alena Kotvanovú
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mária Milková hlavná štátna radkyňa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Riadiaci orgán  pre OP Kvalita životného prostredia – generálny Ing. Jana Rolínová  – potvrdila účasť na pondelok programová manažérka Sekcia environmentálnych programov a projektov
Riadiaci orgán pre OP Technická pomoc Ing. Miroslava Beňačková – projektová manažérka Sekcia operačných programov, Odbor implementácie operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program – Mgr. Zuzana Lukáčová manažérka informovania a publicity Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán pre OP Program rozvoja vidieka Mgr. Kristína Janečková štátna radkyňa Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Odbor rozvoja vidieka a LEADER
Riadiaci orgán pre OP Rybné hospodárstvo Ing. Andrea Bělohoubková manažérka programovania Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Odbor OP Rybné hospodárstvo
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Mgr. Soňa Bojkovská – právnička Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Mimovládne organizácie Branislav Mamojka predseda Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Mimovládne organizácie Kálmán Petőcz podpredseda Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Rómsky inštitút, n.o.
Mimovládne organizácie Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE

Klub mnohodetných rodín

Zoznam pozorovateľov KV HP (bez hlasovacieho práva):
Organizácia/partner Meno a priezvisko Funkcia Útvar
Ministerstvo financií SR, Cerifikačný orgán Zuzana Majkráková referentka Odbor koordinácie finančného riadenia
Sekcia európskych fondov
Ministerstvo financií SR, Orgán auditu Odbor vládneho auditu a medzinárodných zdrojov
Úrad pre verejne obstarávanie – danka.bekeova@uvo.gov.sk JUDr. Tomáš Slávik hlavný štátny radca Úrad pre verejné obstarávanie, Odbor podpory implementácie fondov Európskej únie, oddelenie analýz a prípravy podkladov
Mimovládne organizácie PhDr. Helena Woleková CSc. – oznámené že je pozorovateľka  – potvrdila účasť predsedníčka SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Nezávislá platforma SocioForum, o.z.
Mimovládne organizácie Dagmar Horná členka Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Mimovládne organizácie Mgr. Jitka Dvořaková
Rómsky inštitút, n.o. – Klára Orgovánová Mgr. Nicole Fuchsovú
Bratislavský samosprávny kraj Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov
Banskobystrický samosprávny kraj Oddelenie SO/RO pre ROP
Nitrianský samosprávny kraj Horizontálne priority
Trnavský samosprávny kraj Odbor stratégie a programovania
Trenčianský samosprávny kraj Odbor Regionálneho rozvoja
Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov
Žilinský samosprávny kraj Odborcentrálnej koordinačnej jednotky
Košický samosprávny kraj Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít, Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Prešovský  samosprávny kraj Odbor SO/RO pre ROP PSK

Odbor metodiky a prierezových činností