by admin | 13:34

Informačná brožúrka

Horizontálne princípy NEDISKRIMINÁCIA ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN v programovom období 2014-2020. Brožúrka prináša základný prehľad pojmov a prístupov pri napĺňaní horizontálnych princípov nediskriminácia a rodová rovnosť. Download v pdf

  READ ARTICLE
100 words ()
by admin | 11:50

Výzva na výber odborných posudzovateľov prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím k IT

Výzva na výber odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci OP Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov

  READ ARTICLE
71 words ()
by admin | 11:46

Výzva pre odborných posudzovateľov na posudzovanie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím k infraštruktúre

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien. Pre OP Integrovaná infraštrukt

  READ ARTICLE
63 words ()
by admin | 7:46

Pozvánka na konferenciu „Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014 – 2020“

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Vás pozýva na konferenciu venovanú uplatňovaniu horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien vrátane dočasných vyrovnávacích opatrení v projektoch podoprených z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Termín

  READ ARTICLE
298 words ()
by pietruchova | 12:28

VÝZVA pre mimovládne organizácie!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle výzvy ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom ktorých sa môžu mimovládne organizácie uchádzať o členstvo vo Výbore pre osoby so

  READ ARTICLE
438 words ()
by pietruchova | 17:46

Rovnosť príležitostí v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predstavil v Európskom parlamente priority slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rodovej rovnosti. Európskym poslancom počas vypočúvania zodpovedal desiatky otázok.

  READ ARTICLE
195 words ()
by pietruchova | 17:50

Zmeny pre ŤZP

MPSVR SR pripravilo jednu z prioritných zmien, ktorú bývalá vláda prisľúbila koncom minulého roka a súčasná zakotvila do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. Týka sa zákona o peňažných príspevkoch na

  READ ARTICLE
91 words ()
by pietruchova | 20:58

Zákaz diskriminácie občanov v EÚ

Ako občan alebo občianka EÚ pracujúci v inej krajine EÚ máte vy a vaša rodina v novej krajine právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny. Vaše práva a dávky vo vašej hostiteľskej krajine

  READ ARTICLE
188 words ()
by pietruchova | 18:05

Priority ministerstva počas predsedníctva

Viac kvalitných pracovných miest, menej ľudí žijúcich v chudobe, ale aj podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí. To sú priority rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

  READ ARTICLE
75 words ()
by pietruchova | 12:40

Zasvietime na modro

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa pripája k celosvetovej kampani Rozsvieť modrú na zvýšenie povedomia o autizme. Fontána pred budovou a vchod ministerstva v Bratislave zmodreli už večer prvého apríla a svietiť budú

  READ ARTICLE
80 words ()