by admin | 12:28

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle výzvy ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom ktorých sa môžu mimovládne organizácie uchádzať o členstvo vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím a vo Výbore pre deti a mládež.

Vyhlásenie výziev je súčasťou procesu personálnej obmeny výborov, ku ktorej výbory pristupujú po viac ako piatich rokoch svojej činnosti. Umožňujú novým mimovládnym organizáciám zapojiť sa do činnosti výborov a ovplyvniť tak chod tvorby verejných politík, zapojiť sa do prípravy legislatívy, prípadne signalizovať nepriaznivé dopady prijímaných opatrení v praxi.

Výbory sú odbornými orgánmi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť – stáleho poradného orgánu vlády Slovenskej republiky pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti. Sú platformou pozostávajúcou zo zástupcov štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií a nezávislých inštitútov. Úlohou výborov je napomáhať plneniu záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov a implementácii práv skupín vyžadujúcich si zvýšenú ochranu pred možným znevýhodnením.

Viac informácií:
https://www.mpsvr.sk/sk/vybor-deti-mladez/
https://www.mpsvr.sk/…/vybor-pre-osoby-so-zdravotnym-posti…/

  COMMENTS OFF

Comments

Comments are closed.