by admin | 11:50

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.

Pre OP Integrovaná infraštruktúra, prioritnú os 7

PRIORITNÁ OS 7: INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

Žiadosť o zaradenie do databázy odborných posudzovateľov pre IT projekty

Kritériá pre výber odborných posudzovateľov

Kritériá pre odborných posudzovateľov na posudzovanie prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci ich súladu s horizontálnymi princípmi rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.

 

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:

Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:

– znalosť problematiky prístupnosti informačno-komunikačných systémov, výstupov IKT technológií (web stránky, atď.) pre osoby so zdravotným postihnutím na potrebnej odbornej úrovni;

– znalosť relevantnej legislatívy SR v oblasti prístupnosti informačno-komunikačných systémov, výstupov IKT technológií pre osoby so zdravotným postihnutím, predovšetkým Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy;

– základná znalosť programových dokumentov (Partnerská Dohoda SR na roky 2014 – 2020, OP Integrovaná infraštruktúra);

– skúsenosti s posudzovaním, alebo implementáciou projektov týkajúcich sa prístupnosti informačno-komunikačných systémov, výstupov IKT technológií pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo činnosť v predmetnej téme v relevantnom odbornom prostredí;

– prax – najmenej rok pôsobenia v predmetnej téme.

Všeobecné kritériá

– bezúhonnosť,

– nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov.

Špecifické kritériá, ktoré nie sú vylučujúcou podmienkou (uchádzač ich nemusí splniť, sú však vítané)

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore informačnom komunikačných technológií, alebo podobnom odbore.

Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže životopisom a potvrdením o odbornej praxi, v ktorom preukáže skúsenosti s implementáciou projektov zahŕňajúcich koncept univerzálneho navrhovania, alebo činnosť v predmetnej téme v relevantnom akademickom prostredí (napr. zoznam projektov s univerzálnym navrhovaním, na ktorých záujemca pracoval, alebo dokumenty preukazujúce pôsobenie v predmetnej téme v akademickom prostredí).

Zoznam projektov musí obsahovať:

– obchodné meno objednávateľa,

– stručné informácie o projekte a jeho prvkov univerzálneho navrhovania,

– kontaktnú osobu u ktorej je možné overiť pravdivosť poskytnutých informácií.

Uchádzač o zaradenie do databázy odborných posudzovateľov predloží:

  1. Žiadosť o zaradenie do databázy odborných posudzovateľov.
  2. Štruktúrovaný životopis (vrátane informácií o odbornej praxi v predmetnej téme).
  3. Kópiu diplomu o dosiahnutom vzdelaní, resp. dokumenty preukazujúce kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napríklad kópie certifikátov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní v predmetnej oblasti, absolvovanom školení, alebo dokumenty preukazujúce pôsobenie v inštitúcii, organizácii odborne zameranej na predmetnú problematiku, resp. dokumenty preukazujúce odbornú prax v predmetnej oblasti).
  4. Súhlas so spracovaním údajov.

S osobnými údajmi v žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Termín na zaslanie predmetných dokumentov vymedzených vyššie: od zverejnenia výzvy do 12. 6. 2017 (vrátane 12.6. 2017, v prípade osobného doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch do 14:30 hod.) v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava 

Na obálke musí byť tiež uvedené meno a adresa uchádzača a nápis Odborný posudzovateľ prístupnosti projektov pre osoby so zdravotným postihnutím“.

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje dátum odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.

Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov je možné zaslať aj elektronicky (pozostávajúcu s rovnakých dokumentov, ktoré sa vyžadujú pre písomné podanie, vrátane naskenovaného podpisu Žiadosti o zaradenie do databázy odborných posudzovateľov), najneskôr do 12.6. 2017 (vrátane) na e-mailovú adresu: ghp@employment.gov.sk

 

 

 

  COMMENTS OFF

Comments

Comments are closed.