by admin | 11:46

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien.

Pre OP Integrovaná infraštruktúra, prioritnú os 1 – 6

PRIORITNÁ OS 1: ŽELEZNIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (TEN-T CORE) A OBNOVA MOBILNÝCH PROSTRIEDKOV

PRIORITNÁ OS 2: CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (TEN-T CORE)

PRIORITNÁ OS 3: VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

PRIORITNÁ OS 4: INFRAŠTRUKTÚRA VODNEJ DOPRAVY (TEN-T CORE)

PRIORITNÁ OS 5: ŽELEZNIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (mimo TEN-T CORE)

PRIORITNÁ OS 6: CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚTA (mimo TEN-T CORE)

Žiadosť o zaradenie do databázy posudzovateľov 

Kritériá pre odborných posudzovateľov

Kritériá pre odborných posudzovateľov na posudzovanie prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci ich súladu s horizontálnymi princípmi rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.

 

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:

 Špecifické kritériá:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru , odbor architektúra, dopravné inžinierstvo.

 Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:

– znalosť problematiky univerzálneho navrhovania na potrebnej odbornej úrovni;

– znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy SR v oblasti osôb so zdravotným postihnutím (predovšetkým zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie);

– základná znalosť programových dokumentov (Partnerská Dohoda SR na roky 2014 – 2020, operačný program Integrovaná infraštruktúra); 

– skúsenosti s posudzovaním, alebo implementáciou projektov zahŕňajúcich koncept univerzálneho navrhovania, alebo činnosť v predmetnej téme v relevantnom akademickom, odbornom prostredí;

– prax – minimálne 3 roky pôsobenia v predmetnej téme.

Všeobecné kritériá

– bezúhonnosť,
– nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov.

Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže životopisom a potvrdením o odbornej praxi, v ktorom preukáže skúsenosti s implementáciou projektov zahŕňajúcich koncept univerzálneho navrhovania, alebo činnosť v predmetnej téme v relevantnom akademickom prostredí (napr. zoznam projektov s univerzálnym navrhovaním, na ktorých záujemca pracoval, alebo dokumenty preukazujúce pôsobenie v predmetnej téme v akademickom prostredí).

Zoznam projektov musí obsahovať:

– obchodné meno objednávateľa,
– stručné informácie o projekte a jeho prvkov univerzálneho navrhovania,
– kontaktnú osobu u ktorej je možné overiť pravdivosť poskytnutých informácií.

Uchádzač o zaradenie do databázy odborných posudzovateľov predloží:

  1. Žiadosť o zaradenie do databázy odborných posudzovateľov.
  2. Štruktúrovaný životopis (vrátane informácií o odbornej praxi v predmetnej téme).
  3. Kópiu diplomu o dosiahnutom vzdelaní (prílohu môžu tvoriť dokumenty preukazujúce kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia, napríklad kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení).
  4. Súhlas so spracovaním údajov.

S osobnými údajmi v žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Termín na  zaslanie predmetných dokumentov vymedzených vyššie: od zverejnenia výzvy do 12.6. 2017 (vrátane 12.6.2017, v prípade osobného doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch do 14:30 hod.) v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava 

Na obálke musí byť tiež uvedené meno a adresa uchádzača a nápis Odborný posudzovateľ prístupnosti projektov pre osoby so zdravotným postihnutím“.

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje dátum odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.

Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov je možné zaslať aj elektronicky (pozostávajúcu s rovnakých dokumentov, ktoré sa vyžadujú pre písomné podanie, vrátane naskenovaného podpisu Žiadosti o zaradenie do databázy odborných posudzovateľov), najneskôr do 12. 6. 2017 (vrátane) na e-mailovú adresu: ghp@employment.gov.sk

  COMMENTS OFF

Comments

Comments are closed.