by admin | 14:16

Výzva na projekty na prevenciu a elimináciu diskriminácie

Implementačná agentúra vyhlásila výzvu na dopytovo orientované projekty z operačného programu Ľudské zdroje. Oprávnené aktivity v rámci výzvy sú: Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho

  READ ARTICLE
266 words ()
by admin | 13:34

Informačná brožúrka

Horizontálne princípy NEDISKRIMINÁCIA ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN v programovom období 2014-2020. Brožúrka prináša základný prehľad pojmov a prístupov pri napĺňaní horizontálnych princípov nediskriminácia a rodová rovnosť. Download v pdf

  READ ARTICLE
100 words ()
by admin | 7:46

Pozvánka na konferenciu „Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014 – 2020“

  Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Vás pozýva na konferenciu venovanú uplatňovaniu horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien vrátane dočasných vyrovnávacích opatrení v projektoch podoprených z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  READ ARTICLE
312 words ()
by admin | 17:46

Rovnosť príležitostí v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predstavil v Európskom parlamente priority slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rodovej rovnosti. Európskym poslancom počas vypočúvania zodpovedal desiatky otázok.

  READ ARTICLE
195 words ()
by admin | 18:05

Priority ministerstva počas predsedníctva

Viac kvalitných pracovných miest, menej ľudí žijúcich v chudobe, ale aj podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí. To sú priority rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

  READ ARTICLE
75 words ()