Vytlačiť Stránka

O stránke

Stránka o (ne)diskriminácii prináša informácie tak pre odbornú verejnosť a subjekty, povinné dodržovať zákaz diskriminácie, ako aj základné poradenstvo pre osoby ohrozené diskrimináciou. Osobitnú kapitolu tvorí uplatňovanie horizontálneho princípu nediskriminácie v programoch a projektoch, podporovaných zo štrukturálnych fondov v programovom období 2021 – 2027.

Odborná verejnosť nájde na stránke informácie o teoretických východiskách rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie ako sú formy diskriminácie, chránené dôvody a oblasti uplatňovania zákazu diskriminácie. Informácie doplňuje prehľad dokumentov a inštitúcií, ktoré tvoria základ antidiskriminačného rámca.

Cítite sa diskriminovaná alebo diskriminovaný? Neviete, ako sa brániť alebo pomôcť ľuďom vo svojom okolí? Ak hľadáte praktické informácie o ochrane pred diskrirmináciou, navštívte našu poradňu.

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia-2/