Vytlačiť Stránka

Diskriminácia

Napriek progresívnej antidiskriminačnej legislatíve je nerovnaké zaobchádzanie a znevýhodňovanie určitých skupín na Slovensku stále pomerne rozšírené. Prieskum Eurobarometra zameraný na otázky diskriminácie z októbra 2015 ukázal, že až 40% ľudí v SR sa domnieva, že úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku nie je účinné alebo je neexistujúce.

Podľa názoru respondentov je najviac rozšírenou formou diskriminácie na Slovensku je diskriminácia na základe veku vyššieho ako 55 rokov (50%).  Za týmto dôvodom nasleduje diskriminácia na základe etnického pôvodu (46%) a zdravotného  postihnutia (39%)

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/

Základy

Antidiskriminačné právo zakazuje scenáre, v ktorých sa s osobami alebo skupinami osôb v rovnakej situácii zaobchádza rozdielne a v ktorých sa s osobami alebo skupinami ľudí v rôznych situáciách zaobchádza rovnako. Základné princípy: Diskriminácia predstavuje situáciu, keď osoba je určitým spôsobom znevýhodnená na základe odlišnosti – „chránenej charakteristiky“. K diskriminácii dochádza viacerými spôsobmi: existuje priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a navádzanie na diskrimináciu. Priama …

Ísť na stránku »

Formy

Priama diskriminácia: je také zaobchádzanie na základe akéhokoľvek “chráneného dôvodu”, ktoré je v porovnateľnej situácii menej výhodné, než zaobchádzanie s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Pri rozdielnom zaobchádzaní z dôvodu pohlavia/rodu hovoríme o rodovej diskriminácii. Príkladom priamej diskriminácie môže byť napr. odmietnutie ženy – uchádzačky o zamestnanie len s odôvodnením, že na dané miesto sú uprednostňovaní muži, alebo odmietnutie obsluhy …

Ísť na stránku »

Oblasti

Oblasť povolania a zamestnania pokrýva oblasť pracovnoprávnych vzťahov, obdobných právnych vzťahov ako aj právnych vzťahov s nimi súvisiacich, teda vo vzťahu ku podmienkam prístupu k zamestnaniu, k samostatnej zárobkovej činnosti a k povolaniu, vrátane výberových kritérií a náborových podmienok pri akomkoľvek druhu činnosti a na všetkých úrovniach profesnej hierarchie, vrátane povýšenia; výkonu zamestnania a podmienok výkonu …

Ísť na stránku »

Nerovnaké zaobchádzanie

Podľa právnych predpisov EÚ existujú špecifické výnimky priamej diskriminácie, ktoré sú prispôsobené oblasti zamestnania. Nepriama diskriminácia v rámci EÚ a ESĽP podlieha všeobecnej obhajobe objektívneho odôvodnenia.Rozdielne zaobchádzanie môže byť odôvodnené, ak sleduje legitímny cieľ a ak prostriedky na uskutočnenie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné. Okrem všeobecnej obhajoby nepriamej diskriminácie na základe antidiskriminačného práva EÚ, existujú špecifickejšie zamerané obhajoby: …

Ísť na stránku »

Vyrovnávacie opatrenia

Termín dočasné vyrovnávacie opatrenia („DVO“) je slovenským prekladom pre anglický termín affirmative action alebo positive action, pričom cieľom je zreteľne odlíšiť takéto opatrenia od trvalého rozdielneho zaobchádzania. Trvalé odlišné zaobchádzanie, ktorého obsah je presne vymedzený v ústave vyžadujú napríklad niektoré menšinové práva ako vzdelávanie v materinskom jazyku či odlišnosti vyplývajúce z odlišných úloh ženy  a muža v ľudskej reprodukcii. …

Ísť na stránku »

Zákonník práce

Práva zamestnaných osôb Zamestnancom a zamestnankyniam patria práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepriamej diskriminácie. Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní …

Ísť na stránku »

Nástroje

Samotná skutočnosť, že zákony a politika spoločnosti nediskriminuje určité skupiny, ešte neznamená automaticky dosiahnutie rovnosti príležitostí. Presadzovanie a zlepšovanie všeobecnej rovnosti sa nedá dosiahnuť len odstránením priamej diskriminácie antidiskriminačnou legislatívou (aj keď táto je základným východiskom a predpokladom), ale až plným uvedomím si rozsahu nepriamej diskriminácie rôznych znevýhodnených skupín a adekvátnymi opatreniami na odstraňovanie týchto nerovností. Mainstreaming verzus …

Ísť na stránku »