Antidiskriminačné právo zakazuje scenáre, v ktorých sa s osobami alebo skupinami osôb v rovnakej situácii zaobchádza rozdielne a v ktorých sa s osobami alebo skupinami ľudí v rôznych situáciách zaobchádza rovnako.
Základné princípy:
 • Diskriminácia predstavuje situáciu, keď osoba je určitým spôsobom znevýhodnená na základe odlišnosti – „chránenej charakteristiky“.
 • K diskriminácii dochádza viacerými spôsobmi: existuje priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a navádzanie na diskrimináciu.
 • Priama diskriminácia je charakterizovaná rozdielnym zaobchádzaním: musí sa preukázať, že sa s údajnou obeťou zaobchádzalo menej priaznivo na základe „chráneného dôvodu“.
 • Menej priaznivé zaobchádzanie sa určuje na základe porovnania údajnej obete a inej osoby v podobnej situácii, ktorá nemá chránenú charakteristiku.
 • Môže sa stať, že „chránený dôvod“ nie je výslovným dôvodom rozdielneho zaobchádzania. Pre výslovný dôvod je dostačujúce, aby bol neoddeliteľný od „chráneného dôvodu“.
 • ESD a národné súdy uznali pojem diskriminácia na základe vzťahu s inou osobou, keď sa s osobou zaobchádza menej priaznivo na základe jej spojenia s inou osobou, ktorá má „chránenú charakteristiku“.
 • Obťažovanie, aj keď sa v rámci práva EÚ rieši samostatne, je špecifickým prejavom priamej diskriminácie.
 • Nepriama diskriminácia je charakteristická tým, že jej vplyv alebo účinky sú rozdielne: musí sa preukázať, že skupina je znevýhodnená rozhodnutím v porovnaní s porovnávanou skupinou.
 •  Na dokázanie nepriamej diskriminácie je potrebné, aby osoba predložila dôkazy, že na skupinu osôb s chránenou charakteristikou pôsobia účinky alebo vplyv rozdielne v porovnaní s osobami bez tejto charakteristiky.
 • Na zabezpečenie, aby každý mohol rovnako využívať práva, môže byť potrebné, aby vlády, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb prijali špeciálne alebo osobitné opatrenia na prispôsobenie svojich pravidiel a postupov pre osoby s odlišnými charakteristikami.
 • Pojmy „špeciálne opatrenia“ a „osobitné opatrenia“ sa môžu použiť na zahrnutie nápravy predchádzajúcich znevýhodnení osôb s chránenou charakteristikou. Ak je to primerané, môžu predstavovať odôvodnenie diskriminácie.

Cieľom antidiskriminačného práva je umožniť všetkým osobám rovnaké a spravodlivé vyhliadky na prístup k dostupným príležitostiam v spoločnosti. Denne rozhodujeme o takých záležitostiach, ako napríklad, s kým sa budeme stýkať, kde budeme nakupovať a kde pracovať. Určitým veciam a určitým ľuďom dávame prednosť pred inými. Aj keď vyjadrenie našich subjektívnych preferencií je samozrejmé a normálne, niekedy sa môžeme pri vykonávaní funkcií ocitnúť v pozícii autority alebo nám umožnia prijať rozhodnutia, ktoré môžu mať priamy vplyv na životy iných osôb. Môžeme byť štátnymi úradníkmi, obchodníkmi, zamestnávateľmi, prenajímateľmi alebo lekármi, ktorí rozhodujú o uplatňovaní verejnej moci alebo o spôsobe poskytovania súkromného tovaru a služieb.

V rámci týchto neosobných súvislostí zasahuje antidiskriminačné právo do rozhodnutí, ktoré prijímame, dvoma spôsobmi:

 1. Po prvé, toto právo ustanovuje, aby sa s osobami nachádzajúcimi sa v podobnej situácii zaobchádzalo rovnako a nesmie s nimi zaobchádzať menej priaznivo len pre ich určité „chránené“ charakteristiky. Toto je známe ako „priama“ diskriminácia. Priama diskriminácia, ak spadá do rámca EDĽP, podlieha všeobecnému objektívnemu odôvodneniu obhajoby. Podľa práva EÚ je však obhajoba priamej diskriminácie do istej miery obmedzená.
 2. Po druhé, antidiskriminačné právo ustanovuje, aby sa s osobami, ktoré sa nachádzajú v rôznych situáciách, zaobchádzalo rozdielne do tej miery, aká je potrebná na to, aby mohli využívať konkrétne príležitosti na rovnakom základe ako ostatní. Pri vykonávaní konkrétnych postupov alebo tvorbe osobitných pravidiel by sa mali teda zohľadňovať rovnaké „chránené dôvody“. Toto je známe ako „nepriama“ diskriminácia. Všetky formy nepriamej diskriminácie podliehajú objektív‑ nemu odôvodneniu obhajoby bez ohľadu na to, či sa sťažnosť zakladá na práve EDĽP alebo EÚ.

 

Zdroj:

Agentúra EÚ pre základné práva: Príručka o európskom antidiskriminačnom práve