Antidiskriminačný zákon ako základný rámec pre ochranu pred diskrimináciou upravuje všeobecný rámec pre uplatňovanie tzv. zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany v prípade jej porušovania. Zákon definuje základné pojmy ako zásada rovnakého zaobchádzaniadiskriminácia a ustanovuje dôvody, na základe ktorých je neprípustné túto zásadu porušovať. Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Za diskrimináciu z dôvodu:

a) pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie.Ide napr. o odmietnutie prijatia do zamestnania alebo prepustenie zo zamestnania z dôvodu tehotenstva, materstva alebo z dôvodu zmeny pohlavia osoby.

b) rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, Pri rasovom, národnostnom a etnickom pôvode a náboženskom vyznaní a viere sa za diskrimináciu považuje aj správanie z dôvodu vzťahu k osobe určitého rasového pôvodu, náboženského vyznania a viery (napr. je v rodinnom, priateľskom vzťahu, prípadne ako spoluzamestnanec/kyňa ).

c) náboženského vyznania alebo viery sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého náboženského vyznania alebo viery a aj diskriminácia fyzickej osoby bez náboženského vyznania (napr. manželka moslima môže byť diskriminovaná v práci)

d) zdravotného postihnutia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo diskriminácia osoby, u ktorej by na základe vonkajších príznakov bolo možné predpokladať, že je osoba so zdravotným postihnutím.Pri zdravotnom postihnutí sa za diskrimináciu považuje ak sa nerovnako zaobchádza s osobou na základe predchádzajúceho postihnutia, alebo len preto, že na základe vonkajších príznakov by sa mohlo zdať, že ide o osobu so zdravotným postihnutím.