Všetci ľudia bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu majú právo na to, aby mohli plne využívať všetky ľudské práva. Sexuálna orientácia a rodová rovnosť sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojnosti a osobnej integrity každého človeka a nesmú byť dôvodom diskriminácie ani zneužívania.

Problém

Gejovia a lesby, ako aj bisexuálni a transrodoví ľudia, po stáročia boli a naďalej sú vystavení a vystavené homofóbii, transfóbii a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie, nezriedka  aj vo vlastnej rodine, a to vrátane kriminalizácie, marginalizácie, sociálneho vylúčenia a násilia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, a teda sú potrebné určité opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami.

Z výsledkov výskumu FRA vyplýva, že LGBT osoby v dnešnej spoločnosti EÚ pravidelne trpia, pretože nemôžu byť sami sebou v škole, práci alebo na verejnosti. Mnohí tak skrývajú svoju identitu a žijú v izolácii alebo dokonca v strachu. Iní zažívajú diskrimináciu, či dokonca násilie, keď sú sami sebou.

Medzi jednotlivými krajinami existujú významné rozdiely, pokiaľ ide o vnímanie a skúsenosti respondentov s diskrimináciou, obťažovaním a násilím z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity. Platí to aj pre ich vnímanie rozsahu negatívnych spoločenských postojov voči LGBT osobám a takisto pre stratégie vyhýbania sa, ktoré LGBT osoby používajú zo strachu, že ich napadnú, že ich budú ohrozovať, alebo obťažovať. „

Takmer polovica (47 %) všetkých respondentov odpovedala, že sa cítili osobne diskriminovaní alebo obťažovaní z dôvodu sexuálnej orientácie počas roka, ktorý predchádzal prieskumu. „ Vyše 80 % respondentov v každom členskom štáte EÚ si spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie LGBT mládeže v škole. „ Dve tretiny (67 %) všetkých respondentov sa vyjadrili, že keď chodili do školy pred dovŕšením 18 rokov, často alebo vždy schovávali alebo sa snažili zamaskovať svoju príslušnosť k LGBT komunite. „

Jeden z piatich respondentov, ktorí boli zamestnaní a/alebo si hľadali zamestnanie počas 12 mesiacov predchádzajúcich prieskumu, sa cítil byť v týchto situáciách diskriminovaný. Tento údaj dosahuje úroveň až jeden z troch respondentov v rámci skupiny transrodových osôb. „

Z respondentov, ktorí navštívili kaviareň, reštauráciu, bar, alebo nočný klub v roku pred prieskumom, sa jeden z piatich (18 %) cítil byť osobne diskriminovaný na danom mieste v minulosti preto, že patrí medzi LGBT osoby. „ Štvrtina (26 %) všetkých respondentov prieskumu medzi LGBT osobami v EÚ bola počas predchádzajúcich piatich rokov napadnutá, alebo ohrozovaná násilím. „

Zhruba traja z 10 transrodových respondentov sa vyjadrili, že boli obeťami násilia alebo hrozieb násilia viac ako trikrát počas roka predchádzajúceho prieskumu. „ Väčšina respondentov, ktorí zažili násilie (59 %) v predchádzajúcom roku, sa vyjadrila, že k poslednému útoku alebo hrozbe násilia došlo čiastočne alebo úplne preto, že boli vnímaní ako osoby patriace medzi LGBT komunitu.

Menej ako jeden z piatich (17 %) nahlásil polícii posledný incident násilia motivovaného nenávisťou, ktorého bol terčom. Zhruba 66 % respondentov vo všetkých členských štátoch EÚ sa na verejnosti bojí držať sa za ruku s partnerom rovnakého pohlavia. Pokiaľ ide o gejov a bisexuálnych mužov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, tento údaj dosiahol úroveň v prvom prípade 74 % a v druhom prípade 78 %. „ Viac ako štyri pätiny všetkých respondentov uviedli, že vtipy o LGBT osobách sú v každodennom živote veľmi rozšírené. „

Ochrana pred diskrimináciou

Práva LGBTI ľudí sú už chránené existujúcimi medzinárodnými záväzkami SR, čím sa zabezpečuje široký rozsah ich uplatnenia. Nejde teda o vytváranie nových ľudských práv alebo vytváranie nejakých nadštandardných práv, ale o to, že univerzálne ľudské práva sa nespochybniteľne vzťahujú aj na LGBTI ľudí a ich špecifické životné situácie.

V článku 1 Charty základných práv Európskej únie sa uvádza, že ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať. Článok 21 zakazuje diskrimináciu, a to vrátane z dôvodu sexuálnej orientácie. Zásada rovnakého zaobchádzania tvorí základnú hodnotu Európskej únie, ktorá zaručuje tak rešpektovanie ľudskej dôstojnost, ako aj úplnú účasť na hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom živote za rovnakých podmienok.

Vývoj na medzinárodnej aj na vnútroštátnej úrovni čoraz viac smeruje k riešeniu základných práv lesieb, gejov, bisexuálov a transrodových ľudí (LGBT). Európska únia (EÚ), Rada Európy a Organizácia Spojených národov (OSN) ďalej rozvíjajú a posil- ňujú štandardy v oblasti nediskriminácie a rovnosti pre LGBT osoby. Sexuálna orientácia a rodová identita sa v európskej a vo vnútroštátnej legislatíve čoraz väčšmi uznávajú ako dôvody diskriminácie.

Ústava Slovenskej republiky stanovuje, že „základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým...“ Sexuálna orientácia a rodová identita v nej priamo nie sú spomenuté, ale môžeme ich zahrnúť pod pojem „iné postavenie“, čo prvýkrát explicitne uviedol vo svojom náleze Ústavný súd SR v roku 2005[2].

Antidiskriminačný zákon zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie vo všetkých oblastiach pokrytých zákonom, teda platí pre oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia a sociálnych výhod, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb vrátane bývania a pre oblasť vzdelávania.Týka sa aj iných vnútroštátnych právnych predpisov, na ktoré sa antidiskriminačný zákon vzťahuje.Transrodové osoby majú podľa zákona zaručené práva na základe zákazu doskriminácie na základe pohlavia: „za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie“.

V oblasti práva na prácu Zákonník práce (Článok 1 a § 13 ) priamo uvádza zákaz obmedzení a diskriminácie aj z dôvodu pohlavia (teda rodovej identity) a sexuálnej orientácie. Podľa Zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie o sexuálnej orientácii, ale rodová identita tam explicitne nie je uvedená. Podobne aj Zákon o štátnej službe a Zákon o výkone práce vo verejnom záujme zakazujú diskrimináciu v štátnozamestnaneckých vzťahoch a vo výkone práce vo verejnom záujme z dôvodu pohlavia a sexuálnej orientácie.

Výber rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva

 

Zdroje:

Agentúra EÚ pre základné práva: Skúsenosti LGBT osôb s diskrimináciou a trestnými činmi z nenávisti v EÚ a v Chorvátsku

Východiskový materiál “Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí” (Materiál na rokovanie Výboru pre práva LGBTI osôb)