Sexuálna orientácia, ktorá zahŕňa heterosexualitu, bisexualitu a homosexualitu, je hlbokou súčasťou identity každej ľudskej bytosti. Sexuálna orientácia sa vzťahuje na schopnosť každého človeka hlbokej citovej, láskyplnej a sexuálnej príťažlivosti k osobám opačného rodu/pohlavia (heterosexualita) alebo k osobám rovnaké rodu/pohlavia (homosexualita) alebo k osobám viac ako jedného rodu/pohlavia (bisexualita), ako aj na schopnosť mať s nimi intímne a sexuálne vzťahy. Na základe mnohých výskumov sa považuje za nemennú, stabilnú a v súlade s vnútorným pociťovaním. Nemožno ju vedome ovplyvniť.  V roku 1991 bola homosexuálna orientácia vyradená zo zoznamu chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie.

Rodová identita sa vzťahuje na hlboko pociťovanú schopnosť každého človeka vnútorne a individuálne prežívať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať biologickému pohlaviu, s ktorým sa človek narodil, resp. rodu, ktorý mu bol pripísaný pri narodení. Pod rodovú identitu patrí aj osobné vnímanie vlastného  tela vrátane slobodného rozhodnutia  pre lekárske, chirurgické, alebo iné úpravy telesného vzhľadu alebo funkcií. Rodová identita zahŕňa  aj iné rodové prejavy (gender expression) vrátane obliekania, rečového prejavu a spôsobu vystupovania.

LGBTI skratka je zaužívaná skratka, strešný pojem pre ľudí, ktorí sa identifikujú ako lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia, čiže pre komunitu lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Označenie LGBTI sa používa tiež na sebaurčujúce označenie skupiny ľudí s inou ako väčšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, a to v politickom diskurze a diskurze ľudských práv.

Lesba je žena, ktorú dlhodobo emocionálne, mentálne, fyzicky, psychologicky a sexuálne priťahujú iné ženy a ktorá vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými ženami.

Gej je muž, ktorého dlhodobo emocionálne, mentálne, fyzicky, psychologicky a sexuálne priťahujú iní muži a ktorý vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými mužmi.

Bisexuálny človek je osoba, ktorú emocionálne, fyzicky a sexuálne priťahujú muži aj ženy.

Transrodoví ľudia (trans* ľudia) sú tí ľudia, ktorých rodová identita sa nezhoduje s rodom, ktorý im bol pripísaný pri narodení (alebo s biologickým pohlavím, ktoré získali pri narodení), ako aj tí ľudia, ktorí si želajú svoju rodovú identitu prejavovať rozdielne od rodu, ktorý im bol pripísaný pri narodení.

Intersexuálni ľudia sú ľudia narodení s pohlavnými znakmi oboch pohlaví, zvonku môžu vyzerať ako chlapčenské alebo dievčenské, ale zároveň môžu mať z hľadiska pohlavia iné reprodukčné orgány vnútri tela vrátane chromozómov, pohlavných žliaz a genitálií.

Zdroj:

Východiskový materiál “Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí” (Materiál na rokovanie Výboru pre práva LGBTI osôb)