Právo na rovnosť uznania ľudí pred zákonom je dlhodobo zavedenou zásadou ľudských práv zohľadnenou vo vnútroštátnych aj medzinárodných právnych rámcoch. Organizácia Spojených národov V článku 12 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa uznáva, že osoby so zdravotným postihnutím „požívajú spôsobilosť na právne úkony na rovnakej úrovni ako ostatní ľudia vo všetkých oblastiach života“, a  že zdravotné postihnutie samo o  sebe neoprávňuje k zbaveniu spôsobilosti na právne úkony. Významným spôsobom sa ním mení prístup k  spôsobilosti na právne úkony a osobám so zdravotným postihnutím sa umožňuje prevziať kontrolu nad svojím životom.

Dohovor Organizácie spojených národov (OSN) o  právach osôb so zdravotným postihnutím tak predstavuje posun v chápaní zdravotného postihnutia. Osoby so zdravotným postihnutím sa v ňom považujú za držiteľov rovnakých práv, ako majú ostatní, a sú postavené do centra všetkých rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú. Takýto prístup k zdravotnému postihnutiu založený na právach má rozsiahly vplyv na právne predpisy týkajúce sa právnej spôsobilosti a ich vykonávanie.

Spôsobilosť na právne úkony je schopnosť osôb prijímať právoplatné rozhodnutia a vstupovať do záväzných zmluvných vzťahov. Osoba sa ňou stáva subjektom práva a držiteľom zákonom stanovených práv a povinností. Spôsobilosť na právne úkony je obzvlášť dôle- žitá preto, že má vplyv na všetky oblasti života – od výberu miesta bydliska, rozhodnutia, či sa zosobášiť a s kým, po podpis pracovnej zmluvy alebo rozhodovanie v hlasovaní vo voľbách.

Spôsobilosti na právne úkony je v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím venovaný článok 12 týkajúci sa rovnosti pred zákonom. Politické súvislosti Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím sa stal po ratifikácii EÚ súčasťou právneho poriadku EÚ, čím v oblastiach, ktoré patria do právomoci EÚ, vznikli právne záväzky. Obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony vyvoláva otázky o zákaze diskriminá- cie a rovnosti, čo sú zásady chránené právnymi predpismi EÚ.

Agentúra EÚ pre základné práva: Spôsobilosť osôb s mentálnym postihnutím a osôb s duševnými poruchami na právne úkony

Spoločne za lepšiu politiku – Manuál pre mainstreaming

Vytvorený v rámci európskeho projektu: “Mainstreaming Mental Disability Policies”

Tento manuál má byť užitočným zdrojom pre tých, ktorí učia ľudí s problémami duševného zdravia a ľudí s mentálnym postihnutím, ako zaangažovať tvorcov politiky. Mal by byť užitočný aj pre ľudí, ktorí sa snažia zvýšiť povedomie politikov a iných tvorcov politiky o otázkach týkajúcich sa ľudí s problémami duševného zdravia a/alebo s mentálnym postihnutím. S ohľadom na rozsah pokrytých oblastí tento manuál nemôže poskytnúť úplné informácie o všetkých témach. Manuál skôr poskytuje súhrn kľúčových problémov a uvádza, kde je možné získať ďalšie informácie. Manuál a sprievodné materiály (dokumenty na CD Rom a brožúru popisujúcu rozdiely medzi problémami duševného zdravia a mentálneho postihnutia) môžete kopírovať. Napríklad inštruktori si možno budú chcieť skopírovať časti manuálu a použiť ich ako pracovné listy pre účastníkov vzdelávacích aktivít.

Manuál je rozdelený na štyri časti:

  • 1. časť: Všeobecné informácie: táto časť je vhodná a prístupná pre ľudí s mentálnym postihnutím aj pre ľudí s problémami duševného zdravia. Obsahuje stručný popis organizácie Európskej únie a prehľad medzinárodných noriem ľudských práv.
  • 2. časť: Otázky špecifické pre ľudí s problémami duševného zdravia: táto časť poskytuje informácie, ktoré budú zaujímať ľudí s problémami duševného zdravia, napríklad informácie o kľúčových politických oblastiach a návrhy pre zvýšenie povedomia o problémoch duševného zdravia, a tiež ako organizovať rôzne podujatia, workshopy a skupiny sebaobhajcov. Táto kapitola nie je k dispozícii v ľahko čitateľnej forme.
  • 3. časť: Nápady pre inštruktorov pracujúcich s ľuďmi s mentálnym postihnutím: táto časť poskytuje inštruktorom s mentálnym postihnutím alebo bez mentálneho postihnutia nápady, ako realizovať vzdelávanie na rôzne témy (napr. sebaobhajoba, vedenie schôdze, ako ovplyvňovať politiku) a kde môžu nájsť ďalšie materiály, ktoré im umožnia realizovať participatívne a zaujímavé vzdelávanie. Tieto informácie budú užitočné aj pre sebaobhajcov, ktorí sa chcú zapojiť do tvorby politiky a ovplyvňovať ju. Preto sú tieto informácie k dispozícii aj v ľahko čitateľnej forme.
  • 4. časť: Informácie špecifické pre danú krajinu: Tento manuál bude k dispozícii v jazykoch všetkých partnerských krajín, ktoré sa podieľali na tomto projekte (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko). Politika sa tvorí a implementuje na lokálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, preto, ak chceme ovplyvňovať politiku, musíme vedieť, kto alebo ktoré organizácie sú zodpovedné alebo majú záujem tvoriť alebo zdokonaľovať určitý druh politiky. Inými slovami je rozhodujúce vedieť, kto sú „kľúčoví hráči“ v tvorbe politiky.. kapitola, ktorú spracovali a napísali národní partneri projektu, poskytuje takéto informácie pre každú krajinu.

 

Manuál na stiahnutie: http://www.zpmpvsr.sk/dokum/SK_Manual.pdf