Odporúčaná literatúra

  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Sprievodca antidiskriminačným. zákonom  Bratislava, 2008

Zásada rovnakého zaobchádzania a jej ochrana – teória a prax vybraných európskych krajín a Slovenska (Komparatívna štúdia), Bratislava 2010

Osvedčené postupy v nediskriminácií a v presadzovaní diverzity v pracovnoprávnych vzťahoch, Bratislava, 2010

Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti, Bratislava, 2010

Dočasné vyrovnávacie opatrenia v praxi. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, v Bratislave 2013

Letáky SNSĽP k rôznym témam

  • Materiály zo SR

Marián Filčík (ed): Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. EQUILIBRIA, s. r. o. 2012 v rámci projektu Úradu vlád SR. Zborník na stianhutie vo formáte pdf

Jarila Lajčáková: Prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení na základe etnicity, národnosti, pohlavia alebo rodu na Slovensku / PRÍRUČKA. Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava, 2014

Jarila Lajčáková: Dočasné vyrovnávacie opatrenia: Medzinárodný a ústavný rámec s návrhom legislatívnej úpravy analýza. Nadácia Milana Šimečku, 2008

Marek Mihálik: Dokazovanie v antidiskriminačných sporoch a úvahy o osobitných vyrovnávacích opatreniach, EPI 2007

  • Agentúra EÚ pre základné práva

Príručka o európskom antidiskriminačnom práve

Prístup k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie v EÚ – kroky na podporu rovnosti

Boj proti rasovej diskriminácii 

Spôsobilosť osôb s mentálnym postihnutím a osôb s duševnými poruchami na právne úkony

Nerovnosti a viacnásobná diskriminácia v prístupe k zdravotnej starostlivosti a v kvalite zdravotnej starostlivosti

Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ – Prehľad výsledkov prieskumu

Skúsenosti LGBT osôb s diskrimináciou a trestnými činmi z nenávisti v EÚ a v Chorvátsku

Trestné činy z nenávisti v Európskej únii

  • V anglickom jazyku:

European Commission: Training Manual for Diversity Management, Brussels 2007

Európska komisia: Boj proti diskriminácii Odborná príručka, 2005 (EN)

  • Príklady dobrej praxe

European Community Shipowners’ Associations European Transport Workers’ Federation: ODSTRÁNENIE PRENASLEDOVANIA A ŠIKANOVANIA NA PRACOVISKU. Rovnosť príležitostí a diverzita v európskom prepravnom priemysle. Pokyny pre prepravné spoločnosti