Prieskum Eurobarometra zameraný na otázky diskriminácie z októbra 2015 ukázal, že až 40% ľudí v SR sa domnieva, že úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku nie je účinné alebo je neexistujúce. Z prieskumu vyplynulo, že podľa názoru respondentov je najviac rozšírenou formou diskriminácie na Slovensku je diskriminácia na základe veku vyššieho ako 55 rokov (50%).  Za týmto dôvodom nasleduje diskriminácia na základe etnického pôvodu (46%), zdravotného  postihnutia (39%) a sexuálnej orientácie (38%). Pre porovnanie, v EÚ bol najčastejším dôvodom diskriminácie etnický pôdod (64%).

51%  respondentov zo Slovenska vyslovilo názor, že by sa mali zaviesť nové opatrenia na zvýšenie úrovne ochrany menovaných skupín (zdravotné postihnutie, vek, náboženstvo alebo viera, sexuálna orientácia alebo rodová identita) pred diskrimináciou.

Výsledky prieskumu za SR

Výsledky prieskumu v rôznych jazykoch

Comments

No comments yet...

Leave a Reply