Výnimky na základe pohlavia alebo rodu

Odsek 18 preambuly smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní obsahuje konkrétnu formuláciu týkajúcu sa požiadavky na výkon povolania vo vzťahu k určitým verejným službám vzťahujúcim sa na bezpečnosť a ochranu: „Táto smernica nevyžaduje, aby najmä ozbrojené sily a polícia, väzenská stráž alebo záchranné služby robili nábor alebo zamestnávali osoby, ktoré nemajú požadované schopnosti na výkon všetkých úloh, ktoré od nich možno vyžadovať s ohľadom na oprávnený cieľ zachovania operačnej pripravenosti takýchto služieb.“[ii] Mohlo by sa to spravidla týkať situácie neprijatia na pracovné miesta, ktoré sa považujú za veľmi fyzicky náročné pre osoby nad určitou vekovou hranicou alebo so zdravotným postihnutím.

Napr. vo veci Komisia proti Nemecku[i] ESD uviedol konkrétne povolania, kde by sa mohlo použiť rozdielne zaobchádzanie na základe pohlavia. Osobitná pozornosť bola venovaná umeleckým profesiám, ktoré môžu vyžadovať osobitné vlastnosti, ktoré patria k osobe ako vlastné charakteristiky, ako napríklad vyžadovať, aby sa spevák/čka hodila do štýlu predstavenia, aby mladý herec bol schopný zahrať určitú rolu, aby osoba bola telesne disponovaná na tanec, alebo aby muži alebo ženy boli vhodné na určité typy modelingu. Avšak nebola to snaha o poskytnutie úplného zoznamu. Medzi ďalšie príklady by mohlo patriť zamestnávanie osoby z čínskej etnickej skupiny v čínskej reštaurácii v záujme zachovania autenticity alebo zamestnávanie žien len v ženských fitness kluboch.

V tejto súvislosti ustanovenie v článku 3 ods. 4 smernice umožňuje členským štátom výslovne vylúčiť uplatnenie ustanovení smernice na ozbrojené sily ako „skutočnej požiadavky na výkon povolania“. Schopnosť odôvodniť diskrimináciu na základe pohlavia v súvislosti s účinnosťou alebo efektívnosťou konkrétnych bezpečnostných alebo pohotovostných služieb sa môže v priebehu času ukázať na základe vývoja v oblasti rodových úloh a spoločenských postojov ako zložitejšia a členské štáty sú povinné vzhľadom na to pravidelne prehodnocovať reštriktívne opatrenia.

Schopnosť odôvodniť diskrimináciu na základe pohlavia v súvislosti s účinnosťou alebo efektívnosťou konkrétnych bezpečnostných alebo pohotovostných služieb sa môže v priebehu času ukázať na základe vývoja v oblasti rodových úloh a spoločenských postojov ako zložitejšia a členské štáty sú povinné vzhľadom na to pravidelne prehodnocovať reštriktívne opatrenia.

 

 

Zdroj:
Agentúra EÚ pre základné práva: Príručka o európskom antidiskriminačnom práve

[i] ESD, Komisia proti Nemecku, vec 248/83 [1985] Zb. 1459, 21. mája 1985.

[ii] Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní 2000/78/ES, Ú. v. ES L 303, 2. decembra 2000, s. 16