V zmysle Antidiskriminačného zákona je diskriminácia definovaná ako

Ďalšie formy diskriminácie:

Pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu sa odlišujú v tom, či osoba, ktoré priamo diskriminovala, bola vo vzťahu podriadenosti k osobe (vertikálne pôsobenie), ktorá diskrimináciu „iniciovla“, alebo bola v rovnocennom postavení (horizontálne pôsobenie). Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby. K pokynu na diskrimináciu môže dôjsť len na vertikálnej úrovni, a to zhora nadol. Ten, kto dáva pokyn na diskrimináciu, mocensky zneužíva svoje postavenie nadriadeného/nadriadenej (napr. príkaz majiteľa hotela zamestnancovi neubytovať homosexuálny pár).

Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby. Navádzanie na diskrimináciu upravuje tak vertikálnu úroveň, a to nielen zhora nadol, ale aj opačne (navádzať môže podriadený/podriadená svojho/svoju nadriadeného/nadriadenú, ako aj horizontálnu úroveň (navádzať sa môžu navzájom kolegovia/kolegyne na rovnakej úrovni).

Neoprávnený postih je definovaný ako konanie alebo opomenutie, ktoré je pre dotknutú osobu nepriaznivé a zároveň je v priamej súvislosti s

a) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby, alebo

b) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia, alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania,

c) so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania.

Neoprávnený postih (v smerniciach označovaný ako viktimizácia) je považovaný za diskrimináciu a spočíva v konaní alebo opomenutí, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka nepriaznivé, a priamo súvisí s uplatňovaním práva na rovnaké zaobchádzanie. Ide o prípady súvisiace s domáhaním sa právnej ochrany či už súdnou alebo mimosúdnou cestou (sťažnosť) pred diskrimináciou pre seba, resp. pre niekoho iného, alebo s účasťou osoby v konaniach vo veci porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v úlohe svedka/svedkyne.

Diskriminácia právnickej osoby je nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k tejto osobe z dôvodov podľa § 2 ods. 1, ak ide o jej členov, spoločníkov, akcionárov, členov jej orgánov, jej zamestnancov, osôb konajúcich v jej mene alebo osôb, v mene ktorých koná táto právnická osoba. Pri diskriminácii právnickej osoby ide o nedodržanie zásady rovného zaobchádzania na základe niektorých diskriminačných dôvodov nie priamo voči právnickej osobe (to napokon z niektorých dôvodov ani nie je možné), ale na základe niektorých diskriminačných dôvodov voči fyzickým osobám, ktoré sú spájané s právnickou osobou na základe svojho členstva, vlastníckych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, resp. že právnickú osobu zastupujú, alebo ide o osoby, v mene ktorých táto právnická osoba koná. O diskrimináciu môže ísť napríklad v oblasti verejného obstarávania, z dôvodu, že členmi/členkami alebo konateľmi/konateľkami právnickej osoby sú osoby určitej rasy alebo určitého pohlavia.

Odmietnutie alebo strpenie diskriminácie osobou nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť následné zaobchádzanie s touto osobou alebo správanie sa k tejto osobe alebo byť základom pre rozhodnutie, ktoré sa týka tejto osoby. Zakotvenie tohto ustanovenia je dôsledkom ustanovenia o obťažovaní a sexuálnom obťažovaní (to sa v zmysle smerníc zamestnaneckej a rovnakého zaobchádzania pri prístupe k tovarom a službám považuje za diskrimináciu z dôvodu pohlavia, a je preto zakázané). Odmietnutie takého správania alebo podrobenie sa tomuto správaniu zo strany osoby sa nesmie použiť ako základ pre rozhodnutie, ktoré sa týka takejto osoby. To znamená, že osoba, ktorá sa ohradí voči obťažovaniu, alebo sexuálnemu obťažovaniu, nemôže byť napr. preradená na iné pracovné miesto alebo prepustená zo zamestnania.

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania nie je naplnené len zdržaním sa diskriminačného konania, ale aj v predchádzaní diskriminácii a prijímaní preventívnych opatrení. Rovnako je umožnené prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia z celého radu dôvodov, a to pre všetky právnické osoby, pokiaľ existuje preukázateľná nerovnosť.

Zdroje: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Sprievodca antidiskriminačným zákonom, Bratislava, 2008