Vo veci pred švédskym odvolacím súdom[i] sa navrhovateľ pokúšal kúpiť šteňa. Keď sa predávajúci dozvedel, že kupujúci je homosexuál, odmietol uskutočniť predaj z dôvodu dobrého stavu šteňaťa s konštatovaním, že homosexuáli sa podieľajú na pohlavných stykoch so zvieratami. Odmietnutie predať šteňa predstavovalo priamu diskrimináciu v oblasti tovaru a služieb, čo podľa švédskeho odvolacieho súdu konkrétne znamenalo obťažovanie na základe sexuálnej orientácie.

Vo veci pred maďarským orgánom pre rovnaké zaobchádzanie[ii] bola podaná sťažnosť na prácu učiteľov, ktorí povedali rómskym žiakom, že ich zlé správanie v škole bolo oznámené „Maďarskej garde“, nacionalistickej organizácii, ktorá je známa tým, že sa dopúšťa extrémneho násilia proti Rómom. Zistilo sa, že učitelia skryte súhlasili s rasistickými názormi gardy a vytvorili atmosféru strachu a zastrašovania predstavujúcu obťažovanie.

Vo veci pred bulharskými súdmi poslanec parlamentu niekoľkokrát slovne napadol rómsku, židovskú a tureckú komunitu, ako aj „cudzincov“ vo všeobecnosti. Uviedol, že tieto komunity bránia Bulharom v tom, aby rozvíjali vlastný štát, beztrestne páchajú trestnú činnosť a pripravujú Bulharov o pri‑ meranú zdravotnú starostlivosť a vyzýval ľudí, aby zabránili tomu, aby sa štát stal „kolóniou“ týchto rôznych skupín. Krajský súd v Sofii konštatoval, že to predstavovalo obťažovanie, ako aj navádzanie na diskrimináciu.[iii]

Rozhodnutia ESĽP

Aj keď sa v EDĽP výslovne zakazuje obťažovanie alebo navádzanie na diskrimináciu, obsahuje určité práva, ktoré sa týkajú rovnakej oblasti. Obťažovanie môže teda spadať pod právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života chránené podľa článku 8 EDĽP alebo pod právo nevystavenia neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu podľa článku 3, pričom navádzanie na diskrimináciu môže spadať do ďalších článkov, ako napríklad sloboda náboženstva alebo zhromažďovania podľa článku 9 alebo 11 v závislosti od kontextu. Ak tieto činy vykazujú diskriminačný motív, ESĽP preskúma údajné porušenie príslušných článkov v súvislosti s článkom 14, ktorý zakazuje diskrimináciu.

Vo veci Bączkowski a ostatní proti Poľsku[iv] starosta Varšavy zverejnil vyhlásenia homofóbneho charakteru, keď uviedol, že odmietne povoliť organizáciu pochodu na zvýšeniu povedomia o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Rozhodnutie po doručení na príslušný správny orgán bolo zamietnuté na základe iných dôvodov, ako napríklad potreby zabrániť stretom medzi demonštrantami. ESĽP konštatoval, že vyhlásenia starostu mohli ovplyvniť rozhodnutie príslušných orgánov a že rozhodnutie sa zakladalo na sexuálnej orientácii, a preto predstavuje porušenie práva na slobodu zhromažďovania v spojení s právom na ochranu pred diskrimináciou.

Vo veci Paraskeva Todorova proti Bulharsku[v] vnútroštátne súdy pri vynášaní rozsudku nad osobou rómskeho pôvodu výslovne odmietli odporúčania prokuratúry na podmienečný trest s tým, že medzi rómskou menšinou existuje kultúra beztrestnosti a s tvrdením, že v prípade konkrétnej osoby by sa malo ísť príkladom. ESĽP konštatoval, že sa týmto porušilo právo navrhovateľky na spravodlivý proces v spojení s právom na ochranu pred diskrimináciou.

 

Zdroj:
Agentúra EÚ pre základné práva: Príručka o európskom antidiskriminačnom práve

[i] Odvolací súd vo Svea (Švédsko), Ombudsman proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie proti A.S., vec T-3562-06, 11. februára 2008

[ii] Orgán pre rovnaké zaobchádzanie (Maďarsko), Rozhodnutie č. 654/2009, 20. decembra 2009

[iii] Krajský súd v Sofii (Bulharsko), rozhodnutie č. 164 o občianskej veci č. 2860/2006, 21. júna 2006.

[iv] ESĽP, Bączkowski a ostatní proti Poľsku (č. 1543/06), 3. mája 2007

[v] ESĽP, Paraskeva Todorova proti Bulharsku (č. 37193/07), 25. marca 2010.