↑ Späť na Diskriminácia

Vytlačiť Stránka

Nástroje

Samotná skutočnosť, že zákony a politika spoločnosti nediskriminuje určité skupiny, ešte neznamená automaticky dosiahnutie rovnosti príležitostí. Presadzovanie a zlepšovanie všeobecnej rovnosti sa nedá dosiahnuť len odstránením priamej diskriminácie antidiskriminačnou legislatívou (aj keď táto je základným východiskom a predpokladom), ale až plným uvedomím si rozsahu nepriamej diskriminácie rôznych znevýhodnených skupín a adekvátnymi opatreniami na odstraňovanie týchto nerovností.

Mainstreaming verzus targeting

Všeobecne môžeme teda vysloviť pravidlo, že absencia priamej diskriminácie neznamená ešte zaručenú rovnoprávnosť (a už vôbec nie rovnosť). Základom pre odstránenie diskriminácie a zabezpečenie rovnosti príležitostí pre rôzne skupiny obyvateľstva je preto nielen prijatie účinnej legislatívy, ale aj stratégií pre jej presadzovanie v praxi.

Politika rovnosti príležitostí má viac stupňov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a doplňujú:

  1. Antidiskriminačná legislatíva, ktorá vytvára právne základy pre odstraňovanie nerovností ex ante (na počiatku) a tým základnú podmienku na odstránenie bariér pre rovnakú východiskovú situáciu – rovnosť šancí.
  2. Prierezové uplatňovanie (Mainstreaming)  Cieľom je zabezpečiť uplatňovanie rovnakého zaobchádzania a odstraňovanie diskriminácie tak, aby každý člen/ka spoločnosti mali možnosť slobodne sa realizovať podľa svojich schopností a možností. Takýto druh politiky však nevyrovnáva rozdiely, ktoré vznikajú na základe vrodených rozdielov alebo bez pričinenia aktérov samotných.
  3. Vyrovnávacie opatrenia (Targeting) ako cielený proces, ktorý vyrovnáva nepriaznivé dopady diskriminácie a eliminuje znevýhodňovanie a vylučovanie. Vyrovnávacie opatrenia (nesprávne nazývané aj ‘pozitívna diskriminácia‘) pomáhajú vyrovnávať najmä  pozície na začiatku, na tzv. štartovacej čiare. Vyrovnávacie opatrenia môžu byť prijaté za predpokladu, že existuje skutočná nerovnosť a majú dočasný charakter až do vyrovnania príležitostí danej skupiny, na ktorú sú zamerané. Vyrovnávacie opatrenie je teda niekedy potrebné na korigovanie nerovností, ktoré sú hlboko zakorenené v danom systéme. Jeho cieľom nie je trestať väčšinovú skupinu, ale dať všetkým skupinám rovnakú šancu.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/pristupy/

Ľahko čitateľný jazyk

Ľahko čitateľný jazyk je forma “primeranej úpravy“, ktorá prináleží ľuďom so zrdavotným postihnutím v zmysle Antidiskriminačného zákona, ako aj Dohovoru o právach ľudí s zdravotným postihnutím. Ľahko čitateľný jazyk (easy-to-read) je jazyk prispôsobený pre osoby s mentálnym postihnutím alebo poruchami vývoja intelektu, poruchami autistického spektra. Rovnako je dôležitý aj pre cudzincov, ktorí neovládajú dobre jazyk …

Ísť na stránku »