Čoraz väčší počet európskych spoločností prijíma stratégie rozmanitosti a rovnosti príležitostí nielen z etických a zákonných dôvodov, ale aj pre prínosy, ktoré od nich očakávajú. K najdôležitejším prínosom patrí lepší výber personálu pri nediskriminačnom prijímaní do zamestnania, udržanie širšieho zdroja vysoko kvalitných ľudí, zlepšený obraz a reputácia spoločnosti, väčšia inovácia a zlepšené marketingové príležitosti.

Práve kvôli uvedeným výhodám dnes mnohé podniky a organizácie zavádzajú tzv. manažment rozmanitosti (diversity management). Manažment rozmanitosti na pracovisku znamená zohľadniť rozmanitosť ľudí a cielene ju podporovať. Je to schopnosť uznať, že rozdiely medzi ľuďmi na pracovisku a na trhu možno zmeniť na obchodné príležitosti. Samozrejme, rovnaký prístup je uplatniteľný aj v iných procesoch, ako je napr. implementácia projektov.