Právo na primerané úpravy

Ľudia so zdravotným postihnutím si spravidla vyžadujú osobitný prístup a vytvorenie mimoriadnych podmienok (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.), bez ktorých nie je pre nich možné plne sa začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu. Návrh zameraný na zásadu rozšírenia štandardného dizajnu na ľudí s určitým typom zdravotného postihnutia s cieľom maximalizovať počet osôb, ktoré majú bezproblémový prístup k budove, informáciám, službe, atď., je možné dosiahnuť nasledovne:

  • návrhom produktov, služieb a prostredí, ktoré sú priamo použiteľné pre väčšinu používateľov bez akejkoľvek modifikácie;
  • výrobou produktov alebo služieb tak, aby boli prispôsobiteľné rôznym používateľom;
  • zaručiť, že štandardizované rozhrania budú kompatibilné so špeciálnymi produktmi  pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Dôležitým prostriedkom pre dosiahnutie prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím je dodržiavať určité štandardy a kritériá v návrhovom procese.

Zdravotne postihnuté osoby sú v mnohých prípadoch odkázané na prijatie osobitných opatrení, bez ktorých by nemali vôbec šancu a prístup k realizácii svojich práv. Vzhľadom na to je nesplnenie povinnosti vykonať primerané opatrenia pre zdravotne postihnuté osoby je v zmysle Antidiskriminačného zákona považované za nepriamu diskrimináciu zdravotne postihnutej osoby. Samozrejme povinnosť uskutočniť tieto opatrenia je limitovaná možnosťami povinnej osoby a nesmie pre ňu predstavovať neprimeranú záťaž.

Neprimeraná náročnosť opatrenia je posudzovaná najmä vo vzťahu k finančným možnostiam povinnej osoby, úmernosti medzi vynaloženými finančnými prostriedkami a dosiahnutým prospechom vyplývajúcim z realizovaného opatrenia ako aj vo vzťahu k možnostiam prijať, resp. využiť alternatívne opatrenia, ktoré sú v danom prípade k dispozícii.Odsek 3 zákona rešpektuje úpravu v osobitných predpisoch a ustanovuje, že ak osobitný predpis ukladá povinnosť prijať niektoré opatrenia v prospech zdravotne postihnutých osôb, tak sa prijatie takýchto opatrení nepovažuje za neprimerane náročné.

Hlavné zásady, princípy a požiadavky, ktorými sa zabezpečuje bezbariérové riešenie prostredia a prístupnosť stavieb v SR sú zapracované v stavebnom zákonea vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ustanovenia stavebného zákona týkajúce sa základných požiadaviek na stavby sú prevzaté zNariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh .

Kompenzácie a pomoc štátu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Európsky akt o prístupnosti

Návrh Smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (tzv. Európsky akt o prístupnosti)Príloha č. 1Príloha č. 2Príloha č. 3