Nediskriminácia je jedným z prierezových a základných princípov medzinárodnej ochrany ľudských práv, ktorý historicky vychádza z článku 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948). Všetky medzinárodné ľudsko-právne dohovory zahŕňajú tento princíp a v rámci niektorých dohovorov je jeho dosiahnutie dokonca ústredným cieľom, ako  napríklad v prípade Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie  a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Princíp nediskriminácie sa uplatňuje vo vzťahu ku všetkým ľudským právam a slobodám bez rozdielu a diskriminácia je zakázaná na akomkoľvek základe, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, utečenecký alebo migrantský status a iné. Podobne ako ľudské práva, tak aj zoznam možných dôvodov diskriminácie nie je statický a daný, ale podlieha neustálemu vývoju na základe aktuálnych problémov a výziev. Dôležité je spomenúť, že princíp nediskriminácie sa dopĺňa s princípom rovnosti vychádzajúcim z článku 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Uplatňovanie princípu nediskriminácie je z hľadiska medzinárodného práva princíp, ktorý sú zmluvné strany k ľudsko-právnym dohovorom prijatých na pôde OSN zaviazané implementovať okamžite („immediate obligation“) a ani v prípade záväzkov vyplývajúcich z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach nemôže byť tento princíp považovaný za povinnosť charakterizovanú progresívnou implementáciou.

V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok 7 (2, 5) Ústavy SR, ktorý špecifikuje, že  zmluvy o ľudských právach a základných slobodách majú prednosť pred zákonmi SR. Článok 154c (1) ďalej ustanovuje, že medzinárodné  zmluvy  o  ľudských  právach  a  základných  slobodách,  ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti Ústavy sú súčasťou právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.

Slovenská republika je zmluvnou stranou takmer všetkých základných ľudskoprávnych dohovorov OSN, medzi ktoré patrí: