Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) môže byť považovaný za najdôležitejšiu ľudsko-právnu zmluvu na európskom kontinente.Tento dohovor patril k prvým moderným medzinárodným zmluvám o ľudských právach vychádzajúcich zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov (dohovor bol podpísaný v roku 1950 a platnosť nadobudol roku 1953). EDĽP ukladá svojim signatárom právne zá väznú povinnosť zaručiť, aby sa zoznam ľudských práv vzťahoval na všetky osoby (nielen občanov) v rámci ich jurisdikcie.

Uplatňovanie EDĽP preveruje Európsky súd pre ľudské práva, ktorý pojednáva vo veciach, ktoré mu boli predložené proti členským štátom. Rada Európy má v súčasnosti 47 členov a každý štát, ktorý sa chce k nej pripojiť, musí tiež pristúpiť k EDĽP. Zmeny a doplnenia EDĽP od jeho vzniku v roku 1950 sa uskutočňujú prostredníctvom tzv. protokolov. Najvýznamnejšou procedurálnou zmenou týkajúcou sa EDĽP bol protokol č. 11 (1994), ktorým sa Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) stal stálym orgánom vykonávajúcim svoju funkciu permanentne,

EDĽP  zakazuje diskrimináciu v článku 14, ktorým sa pri uplatňovaní ostatných práv stanovených v Dohovore zaručuje rovnaké zaobchádzanie. Protokol č. 12 (2000) k EDĽP, ktorý nebol zatiaľ ratifikovaný všetkými členskými štátmi EÚ,2 rozširuje rozsah zákazu diskriminácie tým, že zaručuje rovnaké zaobchádzanie pri požívaní akéhokoľvek práva (vrátane práv podľa vnútroštátnych právnych predpisov). Podľa dôvodovej správy k protokolu sa vychádzalo zo želania posilniť ochranu pred diskrimináciou, čo sa považuje za zásadný prvok pri zaručení dodržiavania ľudských práv. Potreba protokolu vyplynula z diskusií o tom, ako posilniť predovšetkým rovnosť pohlaví a rasovú rovnosť.

Verzia Európskej sociálnej charty z roku 1996 zahŕňa právo na rovnaké príležitosti i na rovnaké zaobchádzanie v záležitostiach týkajúcich sa zamestnania a povolania poskytovaním ochrany pred diskrimináciou na základe pohlavia. Ďalšiu ochranu pred diskrimináciou možno nájsť v Rámcovom dohovore o ochrane národnostných menšín,Dohovore Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, Dohovore Rady Európy o prístupe k úradným dokumentom a v Dohovore o predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu. V pro tokole k Dohovoru o počítačovej kriminalite tiež existuje ochrana pred podporou diskriminácie. Problematika zákazu diskriminácie mala jasný vplyv na tvorbu legislatívnych dokumentov Rady Európy a považuje sa za základnú slobodu, ktorú je potrebné chrániť.

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (v slovenčine)