↑ Späť na Dokumenty

Vytlačiť Stránka

Slovensko

 

Rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie sú v Slovenskej republike zakotvené v základnom zákone a rozpracované v osobitných zákonoch. Základné ľudské práva a slobody sú v Slovenskej republike od jej vzniku zaručené všetkým na základe Ústavy Slovenskej republiky.

Zákaz diskriminácie a povinnosť uplatňovať princíp rovnosti je záväzkom, ktorý Slovenskej republike vyplýva z viacerých právne záväzných dokumentov. Tieto právne záväzné dokumenty definujú povinnosti Slovenskej republiky na úrovni medzinárodného práva, na úrovni práva Európskej únie (ďalej len „právo EÚ“) a tiež na vnútroštátnej úrovni. Definované záväzky sa pritom nevzťahujú iba na Slovenskú republiku ako celok, ale aj na všetky jej orgány, resp. verejné inštitúcie v najširšom slova zmysle. Právne povinnosti vo vzťahu k právu na rovnosť a nediskrimináciu, ktoré zakotvuje vnútroštátne právo (napríklad antidiskriminačný zákon1), sa zároveň vzťahujú aj na viaceré súkromnoprávne subjekty (napríklad zamestnávatelia, ale aj jednotliví zamestnanci či zamestnankyne). V niektorých prípadoch to platí aj o povinnostiach zakotvených v práve EÚ a za určitých okolností aj o povinnostiach zakotvených v medzinárodnom práve.

Už počas prístupového procesu  SR do Európskej únie bola časť európskej antidiskriminačnej legislatívy  transponovaná do práva SR.  Zákonník práce vo svojich  základných zásadách už obsahoval  zákaz  priamej  alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu,  príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Zákon č. 365/2004 Z. z. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) stanovil všeobecný rámec pre uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania  a prostriedky právnej ochrany pre prípad  porušenia tejto zásady. Definoval základné pojmy ako zásada rovnakého zaobchádzania spočívajúca v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, diskriminácia (priama, nepriama), obťažovanie, pokyn a nabádanie na diskrimináciu, neoprávnený postih, ustanovil osoby, ktoré sú povinné zásadu rovnakého zaobchádzania dodržiavať, vymenoval oblasti, v ktorých existuje povinnosť dodržiavať túto zásadu, a pri týchto oblastiach vymenoval dôvody, na základe ktorých sa zásada rovnakého zaobchádzania musí dodržiavať. Tiež zakotvuje výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania a podrobnosti o možnosti obrátiť sa so žalobou na súd v prípade jej nedodržania.


 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/dokumenty/slovensko/

Akčné plány

Vláda Slovenskej republiky prijala 18. februára 2015 Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv (ďalej len „Stratégia“). Stratégia identifikovala potrebu prijať Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie (ďalej len „Akčný plán“), ktorý by nadviazal na prax z minulých rokov a sústreďoval sa na zvyšovanie povedomia verejnosti o nediskriminácii a usiloval o zefektívnenie implementácie antidiskriminačnej legislatívy. …

Ísť na stránku »