Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložili na rokovanie vlády návrh Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „akčný plán“) na základe uznesenia vlády č. 71 z 18. februára 2015 k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

Cieľom predkladaného akčného plánu je sústrediť sa na zvyšovanie povedomia verejnosti o nediskriminácii a usilovať o zefektívnenie implementácie antidiskriminačnej legislatívy, ako aj obnoviť prax z minulých rokov prijatím strategického dokumentu so všeobecným zameraním pre túto oblasť. Rovnako má prispieť k zlepšeniu inštitucionálneho rámca pre postihovanie diskriminácie, ale aj zvyšovanie informovanosti u odbornej a laickej verejnosti a najmä verejnej správy. Akčný plán kladie vysoký dôraz na vzdelávanie pričom sa usiluje najmä o využitie zdrojov z operačných programov Ľudské zdroje a Efektívna verejná správa.

Akčný plán (pdf)

Stránka materiálu na rokovaní vlády

Comments

No comments yet...

Leave a Reply