Osobitnú úlohu v oblasti predchádzania a odstraňovania diskriminácie zohráva Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zriadené osobitným zákonom.[1] Právomoci a kompetencie strediska sa v ďalších rokoch ďalej rozširovali až na súčasnú úroveň ochrany ľudských práv a základných slobôd (vrátane práv dieťaťa).

Podľa zákona SNSĽP každoročne vypracúva a uverejňuje za predchádzajúci kalendárny rok správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike. Plní úlohy v rôznych oblastiach, a to najmä:

a)  monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona;

b)  zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike;

c)   uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti;

d)  pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti;

e)  zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie;

f)    vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania;

g)  vykonáva nezávislé zisťovania, týkajúce sa diskriminácie;

h)  vypracúva a uverejňuje správy a odporúčania o otázkach súvisiacich s diskrimináciou.

Stredisko je plnoprávnym členom siete Equinet a plní úlohy ´equality body´ v zmysle európskych antidiskriminačných smerníc. V tejto súvislosti najmä monitoruje a hodnotí dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, zabezpečuje bezplatnú právnu pomoc obetiam diskriminácie, vydáva odborné stanoviská a vykonáva nezávislé zisťovania. O svojich zisteniach a odporúčaniach každoročne uverejňuje správu. Taktiež je oprávnené na požiadanie zastupovať účastníka v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania a štátne orgány, súdy, prokuratúra a iné orgány sú povinné poskytnúť SNSĽP na požiadanie informácie o dodržiavaní ľudských práv.


[1] Zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov