Verejný ochranca práv je v zmysle Čl. 151 a) Ústavy Slovenskej republiky nezávislý orgán, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom[1] chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. Zároveň môže predložiť Ústavnému súdu návrh na začatie konania ak všeobecne záväzný predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznané fyzickej alebo právnickej osobe. Verejných ochranca práv taktiež vykonáva nezávislé zisťovania a uverejňuje správy. Okrem konania na podnet koná aj z vlastnej iniciatívy a to spravidla podľa aktuálnych priorít. Posledné roky sa v oblasti nediskriminácie venuje prevažne diskriminácii vo vzdelávaní.

Funkcia   verejného  ochrancu práv ako sprostredkovateľa medzi občanom a štátom má kontrolnou činnosťou   upevňovať  ústavnosť a  legalitu konania a rozhodovania orgánov i inštitúcií verejnej  správy vo  vzťahu   k fyzickým  osobám  a právnickým osobám. Verejný ochranca práv neodvodzuje svoju autoritu od štátnej moci, ale od prirodzeného spojenectva s parlamentom a s verejnosťou,  s občanmi, ktorí sú autentickým zdrojom moci v spoločnosti. Preto verejný  ochranca práv neprikazuje, nemôže rušiť a odvolávať rozhodnutia, ale môže odporúčať opatrenia pre dobro a prospech občana.

Pri uplatňovaní základných práv a slobôd v každodennom živote je potrebné, aby sa fyzické osoby aj právnické osoby domohli bez zbytočných formalít rýchlej právnej ochrany v prípade, ak sa domnieva, že základné práva a slobody sú porušené konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy.

Inštitút verejného ochrancu práv je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky (ôsma hlava, druhý oddiel, článok 151a – verejný ochranca práv). Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, o spôsobe právnej ochrany a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanovuje zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

Verejný ochranca práv nemôže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie žiadneho orgánu. Môže príslušný orgán upozorniť, že jeho rozhodnutie alebo konanie je nesprávne alebo je nečinný.  Je realizátorom tzv. „nežného práva“, v rámci ktorého svojou autoritou a apeláciou na príslušné orgány zabezpečuje výkon svojej pôsobnosti.

Ďalšie informácie:

•     Pôsobnosť verejného ochrancu práv
•     Právomoci verejného ochrancu práv
•     Postup pri podávaní podnetu


[1] Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov