Kontakt na gestora HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien: ghp@employment.gov.sk

Za koordináciu HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien sú zodpovední nasledujúci pracovníci a pracovníčky:

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
    Zdenka Richter, sekretariát 02/2046 2514 zdenka.richter@employment.gov.sk
    Pietruchová Oľga, Ing., M.A., riaditeľka odboru 02/2046 2525 olga.pietruchova@employment.gov.sk
 Oddelenie horizontálnych princípov
    Baničová, Barbora, Mgr., MBA 02/2046 2527 barbora.banicova@employment.gov.sk
    Chvostaľová Silvia, Ing. 02/2046 2508 silvia.chvostalova@employment.gov.sk
    Dvořákova Jitka, Mgr. 02/20462517 jitka.dvorakova@employment.gov.sk
    Lukáč Július, Ing. 02/20462530 julius.lukac@employment.gov.sk
    Jankovičová, Michaela, Mgr. 02/20462526 michaela.jankovicova@employment.gov.sk
    Bruňacká Kollerová Monika, Mgr. 02/20462508 monika.kollerova@employment.gov.sk
    Litterová Dagmar, Mgr., vedúca oddelenia 02/20462513 dagmar.litterova@employment.gov.sk
    Novomestská Iveta, Ing. 02/2046 2516 iveta.novomestska@employment.gov.sk
    Rakús Filip, Mgr. 02/20462520 filip.rakus@employment.gov.sk
Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím
Horník Karol, Mgr. 02/2046 2106 karol.hornik@employment.gov.sk
Ostrovská Zuzana, Mgr. 02/2046 2104 zuzana.ostrovska@employment.gov.sk
Trnovec Martin, JUDr. 02/2046 2108 martin.trnovec@employment.gov.sk