Osoby so zdravotným postihnutím často vyžadujú primeranú formu pomoci alebo osobitný prístup, aby mohli vykonávať svoju prácu, t.j. primerané úpravy. Tieto môžu zahŕňať:

  • nové určenie úloh,
  • nadobudnutie alebo zmenu zariadení,
  • zbezpečenie bezbarériového prostredia,
  • pružnú organizáciu práce.

Pri zamestnávaní zdravotne postihnutých je vhodné dohodnúť sa, aby títo sami uviedli aké úpravy považujú pre seba za nevyhnutné. Zamestnávatelia by mali vychádzať v ústrety oprávneným žiadostiam osôb so zdravotným postihnutím a vytvoriť im podmienky, aby sa mohli podieľať na plnení úloh rovnako ako ostatné zamestnankyne a zamestnanci, a to už v štádiu pri prijímaní do zamestnania.

Postup v kariére môže zahŕňať aj prispôsobenie pracovných pozícií, aby zamestnanci so zdravotným postihnutím mohli zastávať rôzne alebo vyššie pracovné pozície, a takto rozvíjať nové zručnosti.

Zamestnanci so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo na vzdelávanie ako ostatní. Zamestnávateľ by mal vytvárať podmienky, aby sa títo zamestnanci mohli zúčastniť kurzov a vzdelávacích programov, ktoré organizuje tak v internom, ako aj v externom vzdelávaní.

Osobám so zdravotným postihnutím by malo byť v rámci možností tiež umožnené aktívne sa zúčastňovať na pracovných aktivitách, ktoré zamestnávateľ organizuje. Ako príklad môže slúžiť vytvorenie podmienok, akými sú úprava pracovnej doby, zamestnanie na čiastočný úväzok, práca na doma, telepráca. Potrebné bude aj sprístupňovanie písomných materiálov vo vhodných formátoch; zabezpečenie osobitného softvérového vybavenia, umožňujúce používanie intranetu/ internetu na pracovné účely a podobne.