Ako zamestnávateľ musíte:

  • dodržovať zásadu rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie s cieľom prijať vhodné opatrenia na uspokojenie potrieb zdravotne postihnutých osôb, vrátane vhodných opatrení, ktoré majú umožniť osobe so zdravotným postihnutím mať prístup k zamestnaniu a odbornej príprave, pokiaľ pritom neprimeranú záťaž;
  • zabezpečiť rovnaký prístup k zamestnaniu, výberových kritérií a podmienok náboru, odborné poradenstvo a školenia, vrátane praktických skúseností a členstva v organizáciách;
  •  odmeňovať na základe rovnakých kritérií, bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.


Prijímací pohovor

Počas prijímacích pohovorov a v rámci predzmluvných vzťahov, zamestnávateľ nesmie od uchádzača  alebo uchádzačky o zamestnanie vyžadovať informácie

  • o tehotenstve,
  • o rodinných pomeroch,
  • o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
  • o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskom presvedčení.

Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods.1 a2). Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v 41odsekoch 5,6 a 8, fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.

Radyk predchádzaniu diskriminácie pri prijímní do zamestnania nájdete tu

Pracovný vzťah 

Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.

V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.  Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok uvedených  v § 13 odseku 4, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 13 odsekov 1 a 2 a nedodržaním podmienok podľa § 13 odsekov 3 a 4 ; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok podľa § 13 odseku 3, môže sa obrátiť na súda domáhať sa právnej ochrany ustanovenej antidiskriminačným zákonom.

Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty

Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. To sa vzťahuje na každé plnenie za prácu, ako aj na plnenia, ktoré sa vyplácajú alebo sa budú vyplácať v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení Zákonníka práce alebo podľa osobitných predpisov.

Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa.

Pri práci rovnakej hodnoty sa porovnáva odmeňovanie ženy a muža, ktorá a ktorý vykonávajú iné povolania, resp. druhy prác, a porovnávajú sa tak parametre práce, ktorú vykonáva žena na strane jednej, s parametrami práce, ktorú vykonáva jej mužský komparátor na strane druhej. Takýmito parametrami sú napríklad zložitosť práce, zodpovednosť, ktorú porovnávaná zamestnankyňa a zamestnanec nesú, namáhavosť práce (fyzická či mentálna, atď.), pracovné podmienky, výkonnosť zamestnanca a zamestnankyne, či výsledky práce. Tieto parametre ako kľúčové pre porovnávanie určuje explicitne aj samotný Zákonník práce.

Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže zamestnávateľ okrem kritérií uvedených v predchádzajúcom odseku uplatniť ďalšie objektívne merateľné kritériá, ktoré sa dajú uplatniť na všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia. komplexnosť práce, Za takéto sa považujú najmä samostatnosť práce, zodpovednosť (hmotná, za zdravie alebo bezpečnosť iných osôb, za zdravie ľudí či škody (hmotné, morálne), za spoločenské dôsledky), rôznorodosť pracovných činností, zložitosť práce, namáhavosť práce, odbornosť a špecializácia práce, stupeň riadenia, tvorivosť práce.

Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.