↑ Späť na Gestor HP ND a RMŽ

Vytlačiť Stránka

Koordinačný výbor HP

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (ďalej len „HP RMŽ a ND“), zriaďuje v súlade s článkom 47 ods. 1 a ďalšími príslušnými článkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „delegované nariadenie (EÚ) č. 240/2014“) Koordinačný výbor pre horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.
 
Koordinačný výbor zabezpečuje spoluprácu zúčastnených ústredných orgánov štátnej správy, riadiacich orgánov, resp. sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, Centrálneho Koordinačného orgánu v rámci koordinácie HP RMŽ a ND.

 

Organizácia/partner Meno a priezvisko   Útvar
Gestorka pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – predsedníčka Dagmar Litterová   MPSVaR SR
Gestorka pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – podpredsedníčka Silvia Chvostaľová   MPSVaR SR
Gestorka pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia Zuzana Ostrovská   MPSVaR SR
Riadiaci orgán Ľudské zdroje  Andrea Drobná   MPSVaR SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mária Milková   MV SR ,
Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra Pavol Bžán   MDaV SR
Centrálny koordinačný orgán Mária Turiničová       MIRRI
Gestor pre Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj Denisa Vasarábová Kútyová   MIRRI
Riadiaci orgán pre OP Výskum a inovácie Diana Petrásová   MŠVVaŠ SR
Riadiaci orgán pre OP Efektívna verejná správa Miroslava Dziaková   MV SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alena Kotvanová   ÚV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny                                                                                           
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  Tibor Škrabský   Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Riadiaci orgán  pre OP Kvalita životného prostredia Jana Rolínová   MŽP SR
Riadiaci orgán pre OP Technická pomoc Mária Šušlíková   MIRRI
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Viliam Hans   MIRRI
Riadiaci orgán pre OP Program rozvoja vidieka Dagmara Bezáková   MPaRV SR
Riadiaci orgán pre OP Rybné hospodárstvo Ivan Balko   MPaRV SR
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Marián Mesároš   SNSĽP
Mimovládne organizácie Branislav Mamojka   Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Mimovládne organizácie Kálmán Petőcz   Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Mimovládne organizácie Dagmar Horná   Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Mimovládne organizácie Stanislav Trnovec  

Klub mnohodetných rodín                            

 Mimovládne organizácie Katarína Farkašová    Aliancia žien Slovenska
Mimovládne organizácie Lea Rollová   SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Mimovládne organizácie Martin Macko   Iniciatíva Inakosť
Mimovládne organizácie Zuzana Čačová   Nadácia otvorenej spoločnosti
Štátna príspevková organizácia zriadená MPSVR SR Silvia Porubänová   IVPR = Inštitút pre výskum práce a rodiny
Mimovládne organizácie Jarmila Lajčáková   CVEK = Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Mimovládne organizácie Eva Havelková   Nezisková organizácia EPIC
Mimovládne organizácie Mária Fumačová   Zdravé regióny
Mimovládne organizácie Katarína Božík   EDUMA – Od emócií k poznaniu, n.o.
Mimovládne organizácie Dávid Korčkovský   ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Mimovládne organizácie Zuzanu Kolláriková   Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Mimovládne organizácie Nina Galanská   Nadácia Milana Šimečku
Mimovládne organizácie Mariana Kováčová   Centrum Slniečko,n.o
       
Zoznam pozorovateľov KV HP (bez hlasovacieho práva):  
       
Organizácia/partner Meno a priezvisko   Útvar
SORO pre OP Integrovaná infraštruktúra Zuzana Čupková   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ministerstvo financií SR, Orgán auditu Janette Šipková   MF SR
Úrad pre verejne obstarávanie Tomáš Slávik   Úrad pre verejné obstarávanie
SORO pre OP Ľudské zdroje Jana Lapínová   MŠVVaŠ SR
Trnavský samosprávny kraj Monika Rakovská   Združenie miest a obcí Slovenska
 Trenčianský samosprávny kraj  Michaela Bierovská    Združenie miest a obcí Slovenska

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/po-2014-2020/koordinacny-vybor-hp/