Podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 zabezpečuje vzdelávacie a školiace aktivity pre uplatňovanie HP RMŽ a ND  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolupracujúc so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a občianskou spoločnosťou.

Účelom ponúkanej stratégie vzdelávania je zabezpečiť kontinuálny systém vzdelávania a odbornej prípravy administratívnych kapacít riadiacich orgánov (RO) a ďalších subjektov zapojených do riadenia EŠIF s cieľom priblížiť problematiku a porozumieť princípom rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti a ich uplatnenia do celkového procesu od plánovania a prípravy výziev, projektov, ich hodnotenia, riadenia a implementácie až po evaluáciu a publicitu.

Potreba vzdelávania AK EŠIF o HP RMŽ a ND vyplýva aj zo všeobecných ex ante kondicionalít. Tie stanovujú potrebu realizovať opatrenia počas prípravy a vykonávania programov na zapojenie subjektu gestora MPSVR SR v rámci HP RMŽ a ND do prípravy a vykonávania programov, vrátane poskytovania poradenstva, školiacich a vzdelávacích aktivít,, konzultácií v rámci činností spojených s EŠIF, na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti nediskriminácie, rodovej rovnosti a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, vrátane uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Stratégia vzdelávania konkrétne vychádza z požiadaviek všeobecných ex-ante podmienok (EAK):

 1. NEDISKRIMINÁCIA: Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti práva a politiky Únie v oblasti nediskriminácie.
 2. RODOVÁ ROVNOSŤ: Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti práva a politiky Únie týkajúcich sa rodovej rovnosti a jej uplatňovania.
 3. ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE: Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti platného práva a politiky Únie a členských štátov týkajúcich sa zdravotného postihnutia vrátane dostupnosti a praktického uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím transponovaného v právnych predpisoch Únie, a členských štátov.

Zameranie a formy vzdelávania v oblasti HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien

Témy vzdelávania v oblasti nediskriminácie v rámci odbornej prípravy RO a subjektov, zapojených do implementácie EIŠF, budú vychádzať z požiadaviek definovaných v EAK  realizované v rámci trojstupňového vzdelávania.

1. Základné vzdelávanie

Vzdelávanie o základných princípoch a pojmoch v rámci centrálneho vzdelávania AK k Systému riadeniu EŠIF, ktoré je zabezpečované centrálne CKO. Základný modul v trvaní 1,5 hod obsahuje základné informácie:

 • Základný rámec rodovej rovnosti a nediskriminácie vrátane ZP pri uplatňovaní HP v rámci EŠIF (Partnerská dohoda, nariadenia, Systém riadenia)
 •  Ciele HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien v PO 2014-2020
 •  Antidiskriminačný zákon
 •  Základné pojmy a východiská – priama a nepriama diskriminácia, obťažovanie a sexuálne obťažovanie, rodová rovnosť, zdravotné postihnutie, dočasné vyrovnávacie opatrenia a súvisiace pojmy
 •  Príklady uplatňovania v praxi.

Cieľová skupina: všetky AK v rámci RO a SO v zmysle plánu centrálneho vzdelávania

 

2. Dištančné všeobecné vzdelávanie

Na absolvovanie základného vzdelávania bude nadväzovať všeobecné vzdelávanie dištančnou formou e-learningu, ktorý je pripravovaný CKO pre všetky oblasti Systému riadenia EŠIF. Obsah e-learningového kurzu bude vypracovaný ORRRP v spolupráci so SNSĽP  a externými odborníkmi a odborníčkami z MVO, pričom bude pozostávať z nasledujúcich oblastí:

 • Právne východiská rodovej rovnosti, nediskriminácie vrátane osôb so zdravotným postihnutím na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni: primárne a sekundárne právo EÚ v oblasti nediskriminácie, smernice a ich transpozícia v SR;
 • Antidiskriminačný zákon (ADZ)  – pojmy, formy a oblasti zákazu diskriminácie pokryté ADZ; metódy a nástroje uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení;
 • Rodová rovnosť – základné pojmy, koncepty a ich uplatnenie v praxi;
 • Nediskriminácia  a rodová rovnosť v EŠIF: Partnerská dohoda, nariadenia, Systém riadenia), ciele HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien v PO 2014-2020
 • Uplatňovanie HP v programoch a projektoch: praktické uplatňovanie HP v procese implementácie programov a projektov EŠIF.

Už v súčasnosti je k dispozícii e-learningový základný kurz rodovej rovnosti, ktorý bol vytvorený v gescii ORRRP a je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (akreditácia v prílohe). Kurz je dostupný cez stránku www.gender.gov.sk. Predmetný e-learningový kurz bude dopracovaný na základe doterajšej spätnej väzby a skúseností a v rámci projektu bude vypracovaný aj nový e-learningový kurz pre horizontálny princíp nediskriminácia.

Anotácia základného e-learningového kurzu rodovej rovnosti

Stručný opis kurzu: 5 na seba nadväzujúcich modulov. Začatie ďalšieho modulu je podmienené absolvovaním predchádzajúceho modulu a úspešným absolvovaním testu.

 1. Od feminizmu k rodovej politike: oboznámenie sa  históriou ženského hnutia a jeho osobnosťami, vývoj v posledných 30 rokoch – OSN, EÚ;
 2. Rod a pohlavie: základné koncepty a východiská, pochopenie rozdielov medzi biologickým a sociálnym pohlavím (rodom) a princípu rodovej rovnosti;
 3. Rodová politika a rovnosť príležitostí: politika a koncepty,  oboznámenie sa s rôznymi prístupmi odstraňovania rodových rozdielov;
 4. Uplatňovanie rodového hľadiska – metódy a nástroje rodovej politiky: rodová analýza, uplatňovanie rodového hľadiska a rodové rozpočtovanie;
 5. Právne východiská rodovej rovnosti: Dokumenty a legislatíva SR,  strategické dokumenty a inštitúcie EÚ, OSN a RE.

 E-learning k rodovej rovnosti je k dispozícii tu

 

Anotácia základného e-learningového kurzu nediskriminácie (v príprave)

 1. modul: Nediskriminácia – základné východiská:
 • Diskriminácia – základné pojmy (priama/nepriama, obťažovanie, vyrovnávacie opatrenia, rovnosť príležitostí);
 • Legislatívny rámec EÚ a SR: antidiskriminačná legislatíva a strategický rámec;
 • Dôvody a formy diskriminácie a viacnásobná diskriminácia;
 • Ochrana pred diskrimináciou a inštitucionálne zabezpečenie (SNSĽP, VOP atď).
 • Uplatňovanie HP nediskriminácia v programoch a projektoch EŠIF.

 

 1. Modul: Práva osôb so zdravotným postihnutím
 • Základné pojmy, koncepty a východiská (zdravotné postihnutie, prístupnosť, univerzálny design, primerané opatrenia atď.);
 • Legislatívny rámec EÚ a SR, medzinárodné dokumenty (Dohovor o právach osôb so ZP);
 • Špecifické situácie a znevýhodnenia, ktorým čelia osoby so ZP;
 • Inštitucionálne zabezpečenie a ochrana práv osôb so ZP.
 • Uplatňovanie HP nediskriminácia so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím v programoch a projektoch EŠIF.

Cieľová skupina: zamestnanci a zamestnankyne všetkých subjektov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na nasledovných systematizovaných miestach:

 • odbor riadenia operačného programu:
  • oddelenie programovania a metodiky – manažér programovania, manažér pre metodiku, sektorový/rezortný expert,
  • oddelenie monitorovania OP, hodnotenia OP a informovania a komunikácie – manažér monitorovania OP, manažér hodnotenia OP, manažér pre informovanie a komunikáciu,
 • odbor posudzovania projektov – manažér posudzovania projektov,
 • odbor implementácie projektov:
  • oddelenie implementácie projektov I./oddelenie projektového riadenia – projektový manažér,
 • odbor národných a veľkých projektov:
  • oddelenie prípravy národných a veľkých projektov – koordinátor prípravy národných a veľkých projektov,
  • oddelenie implementácie národných a veľkých projektov – koordinátor implementácie národných a veľkých projektov,
 • odbor technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov –manažér pre riadenie ľudských zdrojov,
 • odbor kontroly sekcie implementácie EŠIF – manažér overovania podnetov.

 

3. Špecifické prezenčné vzdelávanie

Špecifické vzdelávanie zamerané na konkrétne oblasti uplatňovania HP v rámci jednotlivých OP, vrátane praktických cvičení zameraných podľa zodpovedností prítomných AK.

Anotácia tréningu:

Cieľom ponúkaného školenia je priblížiť problematiku a ukázať praktický postup, ako sledovať princípy nediskriminácie a rodovej rovnosti v programoch a projektoch a ako ich zahrnúť do celkového procesu od plánovania výzvy cez prípravu projektov, ich hodnotenia, riadenia a implementácie až po evaluáciu a propagáciu.

Konkrétny tréning bude upravený podľa špecifík daného OP a systematizovaných pozícií, pričom praktické cvičenia budú zamerané na konkrétne situácie pri uplatňovaní HP resp. posúdenia ich neuplatňovania. Prvý deň tréningu bude možné po spustení e-learningových kurzov nahradiť certifikátom absolvovania kurzu. Absolventi a absolventky tréningu budú mať následne k dispozícii odborné poradenstvo a mentoring prostredníctvom odborných kapacít gestora HP.

 

1.deň

Diskriminácia a rovnosť príležitostí – základné východiská:

 • Diskriminácia – základné pojmy (priama/nepriama, obťažovanie, vyrovnávacie opatrenia, rovnosť príležitostí);
 • Legislatívny rámec EÚ a SR: antidiskriminačná legislatíva a strategický rámec;
 • Dôvody a formy diskriminácie a viacnásobná diskriminácia;
 • Ochrana pred diskrimináciou a inštitucionálne zabezpečenie (SNSĽP, VOP).

Rodová rovnosť

 • Základné pojmy, koncepty a východiská;
 • Legislatívny rámec EÚ a SR, medzinárodné dokumenty (CEDAW);
 • Nediskriminácia vs. rodová rovnosť – synergie a rozdiely;
 • Špecifické situácie a znevýhodnenia, ktorým čelia ženy a muži.

Zdravotné postihnutie (ZP)

 • Základné pojmy, koncepty a východiská (zdravotné postihnutie, prístupnosť, univerzálny design, primerané opatrenia atď.);
 • Legislatívny rámec EÚ a SR, Dohovor o právach osôb so ZP;
 • Špecifické situácie a znevýhodnenia, ktorým čelia osoby so ZP;
 • Inštitucionálne zabezpečenie a ochrana práv osôb so ZP.

Horizontálne princípy v novom PO:

 • Nariadenia EÚ, Partnerská dohoda a Systém riadenia;
 • Postavenie a úlohy gestora HP;
 • Spolupráca RO a SO, systém implementácie HP.

 

2. deň

Horizontálny princíp nediskriminácia (HP ND) v EŠIF vrátane ZP:

 • Ciele HP ND podľa programov;
 • Príprava výziev, vyzvaní vo vzťahu k HP ND
 • Klasifikácia, hodnotenie a implementácia projektov z hľadiska HP ND;
 • Príklady konkrétneho uplatňovania a hodnotenia HP  v danom OP;
 • Kontrola, monitorovanie a evaluácia uplatňovania HP ND, merateľné ukazovatele a iné údaje relevantné k HP RMŽ a ND;
 • Kontroly na mieste vo vzťahu k zabezpečeniu súladu projektov s HP RMŽ a ND.
 • Informovanie a komunikácia vo vzťahu k HP nediskriminácia
 • Praktické cvičenia.

Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien (HP RMŽ) v EŠIF:

 • Ciele HP RMŽ podľa programov;
 • Príprava výziev, vyzvaní vo vzťahu k HP RMŽ
 • Klasifikácia, hodnotenie a implementácia projektov z hľadiska HP ND;
 • Príklady konkrétneho uplatňovania a hodnotenia HP  v danom OP;
 • Kontrola, monitorovanie a evaluácia uplatňovania HP ND, merateľné ukazovatele a iné údaje relevantné k HP RMŽ a ND;
 • Kontroly na mieste vo vzťahu k zabezpečeniu súladu projektov s HP RMŽ a ND.
 • Informovanie a komunikácia vo vzťahu k HP rovnosť mužov a žien
 • Praktické cvičenia.

Jednotlivé bloky informácií budú doručené tým útvarom RO/SO, s ktorých úlohami a zodpovednosťami tématicky súvisia a to v nasledujúcich moduloch.

Trvanie tréningu: 2 dni

Veľkosť skupiny: 10 až 20 ľudí z daného RO s podobným zameraním obsahu práce

Metodika: na základe prístupu LCB-Learning–Consultation–Briefing:

 • Využitie techniky vzdelávania dospelých účasti vrátane systematického hodnotenia reálnych potrieb vychádzajúcich z profesionálnej praxe zúčastnených;
 • Kombinácie metód a prístupov s cieľom reagovať na zistené potreby zúčastnených;
 • Participatívna účasť – učenie sa prostredníctvom konzultácií medzi lektorom a ostatnými zúčastnenými zdieľaním a analyzovaním ich skúsenosti;
 • Prednáška a inštruktáž o základných východiskách a teóriách;
 • Sprostredkovanie metodických pomôcok formou prednášky, praktické usmernenia pre využívanie nástrojov a metodík.

 

Lektorovanie a odborná garancia: Zamestnanci a zamestnankyne Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR gestora HP ND a RMaŽ a Odboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím MPSVR v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a odbornou verejnosťou z akademickej obce a občianskej spoločnosti.

Profil absolventa/ky: Základné vedomosti v oblasti diskriminácie,  rodovej rovnosti a zdravotného postihnutia so zameraním na daný OP. Schopnosť naplniť základné požiadavky všeobecnej ex-ante kondicionality 1,2 a 3 z hľadiska  odbornej prípravy administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie EŠIF.

Cieľová skupina: zamestnanci a zamestnankyne všetkých subjektov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF na nasledovných systematizovaných miestach:

 1. Skupina:
 • odbor riadenia operačného programu:
  • oddelenie programovania a metodiky – manažér programovania, manažér pre metodiku, sektorový/rezortný expert,
  • oddelenie monitorovania OP, hodnotenia OP a informovania a komunikácie – manažér monitorovania OP, manažér hodnotenia OP, manažér pre informovanie a komunikáciu,
 • odbor posudzovania projektov – manažér posudzovania projektov.
 1. skupina:
 • odbor implementácie projektov:
  • oddelenie implementácie projektov I./oddelenie projektového riadenia – projektový manažér,
 • odbor národných a veľkých projektov:
  • oddelenie prípravy národných a veľkých projektov – koordinátor prípravy národných a veľkých projektov,
  • oddelenie implementácie národných a veľkých projektov – koordinátor implementácie národných a veľkých projektov,
 • odbor technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov –manažér pre riadenie ľudských zdrojov,
 • odbor kontroly sekcie implementácie EŠIF – manažér overovania podnetov.

4. Informačné a osvetové aktivity

Vzdelávanie bude doplnené priebežným informovaním a  osvetou na webových sídlach ORRRP ako gestora HP, a to www.gender.gov.sk a www.diskriminacia.gov.sk.

Gestor HP RMŽ a ND zabezpečí vypracovanie publikácie – príručky uplatňovania horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien v projektoch spolufinancovaných EÚ pre obdobie 2014 – 2020, určenú predovšetkým AK. V nej sa názorne popíšu možnosti zabezpečenia súladu technických a mäkkých aktivít projektov EŠIF s HP RMŽ a ND (napríklad možnosti zabezpečenia prístupnosti výsledkov projektu pre osoby so zdravotným postihnutím).