Ako zamestnávateľ musíte:

  • dodržovať zásadu rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie s cieľom prijať vhodné opatrenia na uspokojenie potrieb zdravotne postihnutých osôb, vrátane vhodných opatrení, ktoré majú umožniť osobe so zdravotným postihnutím mať prístup k zamestnaniu a odbornej príprave, pokiaľ pritom neprimeranú záťaž;
  • zabezpečiť rovnaký prístup k zamestnaniu, výberových kritérií a podmienok náboru, odborné poradenstvo a školenia, vrátane praktických skúseností a členstva v organizáciách;
  •  odmeňovať na základe rovnakých kritérií, bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo viery, zdravotného postihnu