Ako zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch ste povinný zaobchádzať so zamestnancami a zamestnankyňami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa Antidiskriminačného zákona.

Pozor na diskrimináciu!

V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zamestnanec má právo podať vám ako zamestnávateľovi sťažnosť napodozrenie z diskriminácie resp. porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, na ktorú ste povinný bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od diskriminačného konania a odstrániť jeho následky. Rovnako sa môže zamestnanec obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej antidiskriminačným zákonom.

Pri súdnych soroch ohľadom porušenia Antidiskriminačného zákona platí tzv. obrátené dôkazné bremeno. Nespoliehajte sa teda na to, že zamestnanec či zamestnankyňa nemajú na diskriminačné konanie dostatočné dôkazy, pretože v tomto prípade musíte ako zamestnávateľ dokázať, ze k diskriminácii nedošlo.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.  Nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.

Súkromia je chránené aj na pracovisku

Ako zamestnávateľ nesmiete bez vážnych dôvodov narúšať súkromie zamestnancov na pracovisku a v spoločných priestoroch tým, že priestory alebo zamestnanca monitorujete, nahrávate alebo odpočúvate telefonickú komunikáciu na služobných telefónoch alebo kontrolujete pracovné e-maily bez toho, aby ste ho na to vopred upozornili. Ak plánujete zaviesť takýto kontrolný mechanizmus, ste povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o týchto skutočnostiach.

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie bolo narušené nedodržaním týchto podmienok, sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty

Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.  Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. To sa vzťahuje na základnú mzdu a všetky prípadné odmeny a finančné benefity.

Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa.

Pri práci rovnakej hodnoty sa porovnáva odmeňovanie ženy a muža, ktorá a ktorý vykonávajú iné povolania, resp. druhy prác, a porovnávajú sa tak parametre práce, ktorú vykonáva žena na strane jednej, s parametrami práce, ktorú vykonáva jej mužský komparátor na strane druhej. Takýmito parametrami sú napríklad zložitosť práce, zodpovednosť, ktorú porovnávaná zamestnankyňa a zamestnanec nesú, namáhavosť práce (fyzická či mentálna, atď.), pracovné podmienky, výkonnosť zamestnanca a zamestnankyne, či výsledky práce. Tieto parametre ako kľúčové pre porovnávanie určuje explicitne aj samotný Zákonník práce.

Ak ako zamestnávateľ uplatňujete systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môžete ako zamestnávateľ okrem kritérií uvedených v predchádzajúcom odseku uplatniť ďalšie objektívne merateľné kritériá, najmä samostatnosť práce, zodpovednosť (hmotná, za zdravie alebo bezpečnosť iných osôb, za zdravie ľudí či škody (hmotné, morálne), za spoločenské dôsledky), rôznorodosť pracovných činností, zložitosť práce, namáhavosť práce, odbornosť a špecializácia práce, stupeň riadenia, tvorivosť práce.

Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Dodržiavanie zákoazu diskriminácie vrátane rovnakej mzdy za rovnakú prácu kontrolujú aj inšpektoráty práce.