Vytlačiť Stránka

Vzdelávanie AK EŠIF

Podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 zabezpečuje vzdelávacie a školiace aktivity pre uplatňovanie HP RMŽ a ND  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolupracujúc so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a občianskou spoločnosťou.

Účelom ponúkanej stratégie vzdelávania je zabezpečiť kontinuálny systém vzdelávania a odbornej prípravy administratívnych kapacít riadiacich orgánov (RO) a ďalších subjektov zapojených do riadenia EŠIF s cieľom priblížiť problematiku a porozumieť horizontálnym princípom rovnosť mužov a žien a nediskriminácia a ich uplatnenia do celkového procesu od plánovania a prípravy výziev, projektov, ich hodnotenia, riadenia a implementácie až po evaluáciu a publicitu.

Potreba vzdelávania AK EŠIF o HP RMŽ a ND vyplýva aj zo všeobecných ex ante kondicionalít. Tie stanovujú potrebu realizovať opatrenia počas prípravy a vykonávania programov na zapojenie subjektu gestora MPSVR SR v rámci HP RMŽ a ND do prípravy a vykonávania programov, vrátane poskytovania poradenstva, školiacich a vzdelávacích aktivít, konzultácií v rámci činností spojených s EŠIF, na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti nediskriminácie a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, vrátane uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Stratégia vzdelávania konkrétne vychádza z požiadaviek všeobecných ex-ante podmienok (EAK):

 1. NEDISKRIMINÁCIA: Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti práva a politiky Únie v oblasti nediskriminácie.
 2. ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE: Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti platného práva a politiky Únie a členských štátov týkajúcich sa zdravotného postihnutia vrátane dostupnosti a praktického uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím transponovaného v právnych predpisoch Únie, a členských štátov.

Zameranie a formy vzdelávania v oblasti HP  rovnosť mužov a žien a nediskriminácia 

Témy vzdelávania v oblasti nediskriminácie v rámci odbornej prípravy RO a subjektov, zapojených do implementácie EIŠF, budú vychádzať z požiadaviek definovaných v EAK  realizované v rámci trojstupňového vzdelávania.

1. Základné vzdelávanie

Vzdelávanie o základných princípoch a pojmoch v rámci centrálneho vzdelávania AK k Systému riadeniu EŠIF, ktoré je zabezpečované centrálne CKO. Základný modul v trvaní 1,5 hod obsahuje základné informácie:

 • Základný rámec rodovej rovnosti a nediskriminácie vrátane ZP pri uplatňovaní HP v rámci EŠIF (Partnerská dohoda, nariadenia, Systém riadenia)
 •  Ciele HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien v PO 2014-2020
 •  Antidiskriminačný zákon
 •  Základné pojmy a východiská – priama a nepriama diskriminácia, obťažovanie a sexuálne obťažovanie, rodová rovnosť, zdravotné postihnutie, dočasné vyrovnávacie opatrenia a súvisiace pojmy
 •  Príklady uplatňovania v praxi.

Cieľová skupina: všetky AK v rámci RO a SO v zmysle plánu centrálneho vzdelávania

Špecifické prezenčné vzdelávanie

Špecifické vzdelávanie zamerané na konkrétne oblasti uplatňovania HP v rámci jednotlivých OP, vrátane praktických cvičení zameraných podľa zodpovedností prítomných AK.

Anotácia tréningu:

Cieľom ponúkaného školenia je priblížiť problematiku a ukázať praktický postup, ako sledovať princípy nediskriminácie a rodovej rovnosti v programoch a projektoch a ako ich zahrnúť do celkového procesu od plánovania výzvy cez prípravu projektov, ich hodnotenia, riadenia a implementácie až po evaluáciu a propagáciu.

Konkrétny tréning bude upravený podľa špecifík daného OP a systematizovaných pozícií, pričom praktické cvičenia budú zamerané na konkrétne situácie pri uplatňovaní HP resp. posúdenia ich neuplatňovania. Prvý deň tréningu bude možné po spustení e-learningových kurzov nahradiť certifikátom absolvovania kurzu. Absolventi a absolventky tréningu budú mať následne k dispozícii odborné poradenstvo a mentoring prostredníctvom odborných kapacít gestora HP.

1.deň

Diskriminácia a rovnosť príležitostí – základné východiská:

 • Diskriminácia – základné pojmy (priama/nepriama, obťažovanie, vyrovnávacie opatrenia, rovnosť príležitostí);
 • Legislatívny rámec EÚ a SR: antidiskriminačná legislatíva a strategický rámec;
 • Dôvody a formy diskriminácie a viacnásobná diskriminácia;
 • Ochrana pred diskrimináciou a inštitucionálne zabezpečenie (SNSĽP, VOP).

Zdravotné postihnutie (ZP)

 • Základné pojmy, koncepty a východiská (zdravotné postihnutie, prístupnosť, univerzálny design, primerané opatrenia atď.);
 • Legislatívny rámec EÚ a SR, Dohovor o právach osôb so ZP;
 • Špecifické situácie a znevýhodnenia, ktorým čelia osoby so ZP;
 • Inštitucionálne zabezpečenie a ochrana práv osôb so ZP.

Horizontálne princípy v novom PO:

 • Nariadenia EÚ, Partnerská dohoda a Systém riadenia;
 • Postavenie a úlohy gestora HP;
 • Spolupráca RO a SO, systém implementácie HP.

2. deň

Horizontálny princíp nediskriminácia (HP ND) v EŠIF vrátane ZP:

 • Ciele HP ND podľa programov;
 • Príprava výziev, vyzvaní vo vzťahu k HP ND
 • Klasifikácia, hodnotenie a implementácia projektov z hľadiska HP ND;
 • Príklady konkrétneho uplatňovania a hodnotenia HP  v danom OP;
 • Kontrola, monitorovanie a evaluácia uplatňovania HP ND, merateľné ukazovatele a iné údaje relevantné k HP RMŽ a ND;
 • Kontroly na mieste vo vzťahu k zabezpečeniu súladu projektov s HP RMŽ a ND.
 • Informovanie a komunikácia vo vzťahu k HP nediskriminácia
 • Praktické cvičenia.

Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien (HP RMŽ) v EŠIF:

 • Ciele HP RMŽ podľa programov;
 • Príprava výziev, vyzvaní vo vzťahu k HP RMŽ
 • Klasifikácia, hodnotenie a implementácia projektov z hľadiska HP ND;
 • Príklady konkrétneho uplatňovania a hodnotenia HP  v danom OP;
 • Kontrola, monitorovanie a evaluácia uplatňovania HP ND, merateľné ukazovatele a iné údaje relevantné k HP RMŽ a ND;
 • Kontroly na mieste vo vzťahu k zabezpečeniu súladu projektov s HP RMŽ a ND.
 • Informovanie a komunikácia vo vzťahu k HP rovnosť mužov a žien
 • Praktické cvičenia.

Jednotlivé bloky informácií budú doručené tým útvarom RO/SO, s ktorých úlohami a zodpovednosťami tématicky súvisia a to v nasledujúcich moduloch.

Trvanie tréningu: 2 dni

Veľkosť skupiny: 10 až 20 ľudí z daného RO s podobným zameraním obsahu práce

Metodika: na základe prístupu LCB-Learning–Consultation–Briefing:

 • Využitie techniky vzdelávania dospelých účasti vrátane systematického hodnotenia reálnych potrieb vychádzajúcich z profesionálnej praxe zúčastnených;
 • Kombinácie metód a prístupov s cieľom reagovať na zistené potreby zúčastnených;
 • Participatívna účasť – učenie sa prostredníctvom konzultácií medzi lektorom a ostatnými zúčastnenými zdieľaním a analyzovaním ich skúsenosti;
 • Prednáška a inštruktáž o základných východiskách a teóriách;
 • Sprostredkovanie metodických pomôcok formou prednášky, praktické usmernenia pre využívanie nástrojov a metodík.

 Lektorovanie a odborná garancia: Zamestnanci a zamestnankyne Odboru horizontálnych princípov  MPSVR SR – gestora HP RMŽ a ND v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a odbornou verejnosťou z akademickej obce a občianskej spoločnosti.

Profil absolventa/ky: Základné vedomosti v oblasti diskriminácie,  rodovej rovnosti a zdravotného postihnutia so zameraním na daný OP. Schopnosť naplniť základné požiadavky všeobecnej ex-ante kondicionality 1,2 a 3 z hľadiska  odbornej prípravy administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie EŠIF.

Cieľová skupina: zamestnanci a zamestnankyne všetkých subjektov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF.

Prezentácie gestora HP zamerané na oblasť nediskriminácie a zdravotného postihnutia 

https://drive.google.com/file/d/1gGDJRy6-arRz0rWO0WBjZX7YDB79mRZl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1U8rV_VAq3rJk9VMCFSwzyyaKReOfkpUw/view?usp=sharing

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/vzdelavanie-ak-esif-v-hp/