Podporia matky s malými deťmi. Škôlkami aj pružnou formou práce

Pravda | 13.08.  Matky s malými deťmi by mohli mať väčšiu šancu ľahšie sa zamestnať. Ministerstvo práce cez projekt financovaný z eurofondov chce totiž podporiť vytváranie nových miest v jasliach, škôlkach, ale aj detských kútikov pre staršie deti v priestoroch firiem. „Cielene chceme podporiť zamestnávanie žien matiek s deťmi v predškolskom veku, keďže zamestnanosť v tejto skupine je veľmi nízka, na […]

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – výzva do súťaže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje už dvanásty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ako priorita pre tento ročník bola v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny téma zosúladenia rodinného a pracovného života. Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej […]

Štúdia: Viac žien v IKT zvýši HDP o miliardy eur

Komisia vydala štúdiu, podľa ktorej by viac žien v digitálnom sektore znamenalo nárast ročného HDP Únie o 9 miliárd eur. V sektore IKT majú ženy vyššie platy, flexibilnejší pracovný rozvrh a sú tu menšie rodové rozdiely v platoch než v iných odvetviach hospodárstva. Záujem väčšieho počtu dievčat o kariéru v digitálnom odvetví a väčší počet […]

Ženy platia za materstvo vysokú cenu

Ženy platia za materstvo vysokú cenu, tvrdí OECD v novej štúdii o rodovom rozdiele s názvom Closing the Gender Gap: Act Now (Ostráňme rodové rozdiely: Konajme teraz). Štúdia poukazuje na fakt, že vzdelanie žien prispelo k ich zvýšeniu účasti na trhu práce v celosvetovom meradle, ale rozdiely v podmienkach a odmeňovaní stále pretrvávajú. Priemerne zarábajú ženy v […]

Konferencia “Pracovný život žien vo vyššom veku”

Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“ poukázala na významné demografické zmeny a v ich kontexte meniace sa postavenie žien v spoločnosti a na trhu práce. Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR  v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia […]

Ženské podnikateľské fórum

Veľvyslanectvo USA a americká obchodná komora zorganizovali 15.10.2012 v hoteli Crown Plaza v Bratislave ženské podnikateľské fórum. Spoločným cieľom diskusií bolo pomenovanie hlavných problémov, ktorým čelia ženy podnikateľky, alebo ženy na prahu podnikania na Slovensku a hľadanie inšpirujúcich a povzbudzujúcich riešení založených na skúsenostiach, kompetenciách, odbornosti. Za MPSVR SR v otváracom paneli vystúpil štátny tajomník Branislav Ondruš. […]

EÚ začína nový program na zlepšenie rovnosti žien a mužov

Brusel  – EÚ začala nový program s názvom Rovnosť sa oplatí. Jeho cieľom je podporovať úsilie spoločností v riešení jedného z najväčších problémov budúcnosti – nedostatok kvalifikovaných pracovníkov – pomocou presadzovania rovnosti medzi mužmi a ženami a tým znižovaním rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Program ponúka semináre pre podniky vo všetkých zúčastnených krajinách a […]

Diskrimináciu žien štát priznáva, no veľmi nerieši

(Pravda, 26.6.2012) Slovenská žena patrí predovšetkým k vareche. Ak už práca, tak je pre ňu najlepšia tá v domácnosti, teda bez pláce. Vhodné zamestnanie? Učiteľka, zdravotná sestra, šička. Manažérske pozície či politické funkcie sú prednostne vyhradené pre mužov. Nižšie príjmy znamenajú aj nižšie dôchodky na starobu, ženám teda väčšmi hrozí chudoba. Čítajte viac

Odporúčania EÚ k národným reformám sa týkajú aj zamestnanosti žien

ODPORÚČANIA RADY týkajúce sa národného programu reforiem Slovenska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2015 sa týkajú aj oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce, a to konkrétne nasledovné odporúčania: 4. Zvýšiť administratívnu kapacitu verejných služieb zamestnanosti s cieľom zlepšiť zameranie, navrhovanie a hodnotenie aktívnych politík […]

Koľko by zarábali matky, keby boli za svoju prácu platené?

Koľko by zarábali matky, keby ich za materské povinnosti platili? Online platový prieskum Platy.sk v spolupráci s portálom Rodinka.sk prepočítal, koľko času strávia matky s deťmi jednotlivými každodennými alebo pravidelne sa opakujúcimi činnosťami. Za týždeň by matka na materskej s dvomi deťmi mohla zarobiť 384 eur. Viac tu

Informačné technológie sa netýkajú len mužov

Informačné technológie sa netýkajú len mužov, investovať do rozvoja zručností je dnes nevyhnutnosť pre každého, tvrdí Microsoft. V spoločnosti Microsoft Slovakia sa pri príležitosti Európskeho týždňa počítačových zručností stretlo vyše 50 žiačok stredných škôl na podujatí DigiGirlz, ktorého cieľom bolo ukázať, že práca v IT nie je len pre mužov. Viac tu