Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

O súťaži

Návrh súťaže schválila porada vedenia MPSVR SR dňa 29.3.2000. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 7.4.2000 menoval predsedu a členov Komisie na vykonanie súťaže.

K základným cieľom súťaže patrí motivácia zamestnávateľov k vytváraniu takých podmienok, ktoré sú citlivé k rodinným povinnostiam zamestnancov a verejné ocenenie tých zamestnávateľov, ktorí venujú systematickú pozornosť harmonizácií pracovného a rodinného života, ako aj vytváraniu rovnosti príležitostí žien a mužov

Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti Medzinárodného dňa rodín (15.5.2000), k tomuto dátumu je vyhodnocovaná najskôr v každoročnom cykle, od roku 2011 v dvojročnom cykle. Vznik súťaže bol iniciovaný MPSVR SR v roku 2000 ako pilotný projekt pre nultý ročník. Komisia bola menovaná ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od svojho vymenovania pracuje ako nezávislý orgán. Zasadnutia Komisie sú venované vypracovaniu a upresneniu pilotného projektu a ostatných materiálov súťaže. Komisia rieši ďalšie technických a organizačných záležitosti, ktoré v priebehu ročníka vzniknú a poskytuje konzultácie záujemcom o súťaž.

Zloženie a činnosť Komisie na vykonanie súťaže “Zamestnávateľ ústretový k rodine”

Komisia sa skladá zo zástupcov/kýň:

 • zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • odborových zväzov SR
 • Inštitútu pre výskum práce a rodiny
 • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Inštitútu pre verejné otázky
 • Slovenského národného strediska pre ľudské práva
 • Ženskej loby Slovenska

Povinnosti komisie:

 • Komisia pracuje na základe schváleného Rokovacieho poriadku
 • Komisia dohliada nad dodržiavaním pravidiel korektnosti a nad ochranou údajov
 • Komisia vypracúva návrhy na ocenenie za jednotlivé kategórie na základe podkladu výskumného tímu, ktorý spracúva dotazníky a prihlášky do súťaže
 • Komisia informuje o návrhoch poradu vedenia MPSVR SR
 • po ukončení každého ročníka súťaže Komisia vypracuje správu o priebehu a výsledkoch súťaže (bulletin)
 • Komisia vedie “Zoznam zamestnávateľov ústretových k rodine”