Oblasti smerníc

  • Rovnaké zaobchádzanie na pracovisku

Zmluva o ES stanovuje právo na rovnakú odmenu pre mužov a ženy a umožňuje, aby právne predpisy zakazovali diskrimináciu v oblastiach zamestnania alebo povolania alebo v prístupe k tovarom a službám. Táto zásada bola stanovená v roku 1957 v článku 141 Zmluvy o ES a neskôr vykonaná smernicou 75/117/EHS. Pojem rovnaká odmena zahŕňa dávky sociálneho zabezpečenia súvisiace so systémami zamestnanosti. Právom na rovnaký prístup a výplatu týchto dávok sa zaoberala smernica 86/378/EHS – pozmenená a doplnená smernicou 96/97/ES.

Zmluva o ES takisto poskytla základ pre právne predpisy o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami v oblastiach zamestnania a povolania. Tento základ bol prijatý v smernici 76/207/EHS (pozmenenej a doplnenej v roku 2002), ktorá vykonala zásadu rovnakého zaobchádzania v súvislosti s pracovnými podmienkami a prístupom k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti a odbornému vzdelávaniu.

V roku 2006 bola prijatá nová smernica s cieľom skonsolidovať a zjednodušiť tieto smernice. Táto nová smernica nadobudla účinnosť 15. augusta 2009. Od tohto dátumu sa zrušil smernice 75/117/EHS, 76/207/EHS, 86/378/EHS a 97/80/ES.


  • Tehotné pracovníčky a rodičovská dovolenka

Smernica 92/85/EHS poskytuje osobitnú ochranu pracovníčkam, ktoré sú tehotné, krátko po pôrode alebo pracovníčkam, ktoré dojčia, a takisto rieši materskú dovolenku a diskrimináciu na pracovisku. Ďalšiu ochranu proti diskriminácii z dôvodu tehotenstva poskytujú právne predpisy o rovnakom zaobchádzaní v oblastiach zamestnania a povolania.

Smernica 96/34/ES rozšírila práva rodičov stanovením minimálnych požiadaviek na rodičovskú dovolenku pre pracovníkov a pracovníčky a na súvisiacu ochranu zamestnania. Táto smernica sa snaží pomôcť pracujúcim rodičom zosúladiť pracovný a rodinný život a podporovať rovnosť  príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami.

  • Rovnaké zaobchádzanie v rámci systému sociálneho zabezpečenia

Smernica 79/7/EHS požaduje od členských štátov EÚ, aby vo svojich systémoch sociálneho zabezpečenia zakázali formu priamej a nepriamej diskriminácie na základe pohlavia. Platí to pre systémy týkajúce sa pracujúceho obyvateľstva, rovnako ako štátnych starobných dôchodkov a nemocenského poistenia pre zamestnancov.