Projekty

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmenené a domáce násilie (KMC) je zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Svoje úlohy plní prierezovo cez všetky relevantné rezorty. Cieľom KMC je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. Ísť na stránku »

Projekt Progress

Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry – Projekt z dotačnej schémy Európskej komisie Progress   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje do budúceho roka aktívnejšiu podporu vyváženého zastúpenia žien a mužov v rozhodovaní. Urobí tak prostredníctvom rovnomenného projektu “Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry“ Ísť na stránku »

Inštitút rodovej rovnosti

Centrum vzdelávania MPSVaR implementoval národný projekt Inštitút rodovej rovnosti zameraný na zlepšenie rodovej rovnosti a odstraňovanie rodových rozdielov. Viac informácií nájdete na web stránke projektu. Ciele projektu: vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti na trhu práce zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v oblasti diskriminácie vytvorenie e-systému uplatňovania … Ísť na stránku »

Twinningový projekt

Posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreaming – Gender mainstreaming pre Slovensko ORRRP realizoval v rokoch 2005 až 2006 Twiningový projekt Gender mainstreaming pre Slovensko. Twinning je iniciatívou Európskej komisie, ktorá bola po prvýkrát spustená v roku 1998 v kontexte prípravy na rozširovanie Európskej únie. Twinning sa stal nástrojom zameraným na spoluprácu so štátnou administratívou … Ísť na stránku »