Súhrnná správa o rodovej rovnosti 2014 v MPK

MPSVR SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014. MPK trvá do 22.mája. https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8231&langEID=1    

Správa o stave rodovej rovnosti za rok 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  za rok 2013. Predložený materiál je už v poradí šiestou takouto správou.

Správa o rodovej rovnosti rozbúrila poslancov v Národnej rade

PRAVDA / Rovnosť medzi mužmi a ženami je podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) dôležitá nielen z ľudskoprávneho hľadiska, ale aj z ekonomického pohľadu. Ženy totiž podľa jeho slov obsadili od roku 1970 dve tretiny vytvorených pracovných miest. Viac tu

Rozprava k súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti v NRSR

V prepise prinášame rozpravu k prediskutovaniu Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012., ktorá sa konala v rámci 19. schôdza NR SR – 8. a 9.deň. Úvodné slovo ministra PSVR SR, Richter, Ján, 2013.05.24 13:31 – 13:36 Ďakujem pekne pán podpredseda. Vážená panie poslankyne, páni poslanci, som presvedčený, že táto správa nám nezaberie taký […]

Správa o rodovej rovnosti - ilustrácia

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012

Hospodárska a sociálna rada prerokovala na svojom zasadnutí 22.4.2013 návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 a odporučila vláde jej schválenie. Vláda SR na svojom zasadnutí 24.4.2013 správu schválila. V poradí už piata predkladaná správa sa zameriava na systémové zhodnotenie prejavov a dopadov hospodárskej krízy na životy žien a mužov a rodín ako takých, […]

Správa o rodovej rovnosti v MPK

21.3.2013 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012. Správa sa zameriava na systémové zhodnotenie prejavov a dopadov hospodárskej krízy na životy žien a mužov a rodín ako takých, ako aj na rodové pomery v pracovnom i súkromnom živote. Štruktúra správy teda neodráža tradičné tematické okruhy rodovej rovnosti, ale […]

Rokovanie o súhrnnej správe o rodovej rovnosti v NRSR

Národná rada SR na svojej 7. riadnej schôdzi prerokovala a zobrala na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011. Uznesenie k správe bolo schválené veľkou väčšinou hlasou, keď zo 147 prítomných 133 hlasovalo za uznesenie. Správu 23.júla 2012 prerokoval a odporučil aj gesčný výbor NRSR, ktorým bol Výbor pre ľudské práva […]

KOZ SR podporuje rodovú rovnosť

Problematika rovnosti príležitostí má multidisciplinárny charakter a pri jej realizácii je dôležitá úzka kooperácia štátnych orgánov, sociálnych partnerov, samosprávy, výskumných inštitúcií, mimovládnych organizácií a všetkých subjektov, ktoré sa flexibilne a aktívne zúčastňujú na postupnom odstraňovaní diskriminácie vo všetkých oblastiach života s cieľom, aby sa naplnila právne reglementovaná a garantovaná zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a […]

Diskrimináciu žien štát priznáva, no veľmi nerieši

(Pravda, 26.6.2012) Slovenská žena patrí predovšetkým k vareche. Ak už práca, tak je pre ňu najlepšia tá v domácnosti, teda bez pláce. Vhodné zamestnanie? Učiteľka, zdravotná sestra, šička. Manažérske pozície či politické funkcie sú prednostne vyhradené pre mužov. Nižšie príjmy znamenajú aj nižšie dôchodky na starobu, ženám teda väčšmi hrozí chudoba. Čítajte viac

Správa o rodovej rovnosti - ilustrácia

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011

MPSVR SR predkladá na rokovanie vlády SR Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011, ktorá informuje o aktuálnom vývoji a trendoch ako aj o hodnotách základných ukazovateľov rodovej rovnosti,  dostupných v čase spracovania správy. V správe sa kladie dôraz na analytické poznatky, ktoré viaceré štatistické ukazovatele vysvetľujú, interpretujú a naznačujú príčinné súvislosti. Viaceré indikátory mapujú aj dlhšie […]

Ženy a muži nie sú si rovní ani v kríze

Pravda, 25.5.2012 / Hospodárska kríza posilnila diskriminačné praktiky voči ženám. Ženy sú totiž ochotnejšie pracovať v neistých podmienkach za menší plat a bez sociálneho zabezpečenia, čo zamestnávatelia zneužívajú. Tlak na zabezpečenie príjmov v domácnosti tiež spôsobuje, že najmä ženy sa rozhodnú prijať prácu pod úrovňou ich vzdelania a kvalifikácie. Čítajte viac