Správa o stave rodovej rovnosti za rok 2013

Posted on Posted in Aktivity, Materiály

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  za rok 2013. Predložený materiál je už v poradí šiestou takouto správou.

V roku 2014 si pripomíname 20. výročie vyhlásenia Medzinárodného roka rodiny Organizáciou spojených národov, preto sme zamerali správu na analýzu situácie v oblasti zosúladenia rodiny a práce. Práve táto oblasť je v oblasti rodovej rovnosti považovaná za základný pilier politiky zamestnanosti na úrovni EÚ.

Prvá časť správy identifikuje základné problémy rodových nerovností na Slovensku, ako aj hodnoty súhrnných ukazovateľov rodovej rovnosti a porovnáva ich s celoeurópskymi indikátormi.

Druhá, analytická časť správy, je zameraná na analýzu situácie v oblasti zosúladenia rodinného, pracovného a súkromného života a na úlohu rodičovstva v živote žien a mužov a prináša komplexný pohľad od európskeho kontextu cez slovenskú legislatívu a podmienky až k analýze existujúcej situácie v oblasti služieb starostlivosti o deti.

Správa prešla medzirezortným pripomienkovým konaním a bola prerokovaná Výborom pre rodovú rovnosť a Radou vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Správa bola prerokovaná a schválená vládou SR 9. júla 2014 a následne bude predložená na rokovanie orgánov Národnej rady Slovenskej republiky.

Správa je k dispozícii tu

Pridaj komentár