Správa o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013

Posted on Posted in Aktivity, Materiály

Správa o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 sa predkladá na základe bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 316/2010 z 12. mája 2010.

NAP rodovej rovnosti bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2009 z 8. apríla 2009, ktorým bola schválená Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013. Stratégia sa stala konsenzuálnou platformou pre uplatňovanie rodovej rovnosti v Slovenskej republike vrátane pojmového aparátu, ktorý bol súčasťou materiálu. NAP rodovej rovnosti obsahovo vychádzal zo stratégie a z vyhodnotenia uplatňovania vládnych dokumentov, ktorými boli Národný akčný plán pre ženy a Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov.

Opatrenia a odporúčania NAP rodovej rovnosti, ktoré sú predmetom odpočtu, zdôraznili implementáciu medzinárodných dokumentov OSN, EÚ a Rady Európy.

Východisko tvorili Záverečné zistenia Výboru pre odstránenie diskriminácie žien OSN z roku 2008, ako aj ustanovenia primárneho a sekundárneho práva Európskej únie.

Predloženú správu tvorí prehľadná tabuľka stavu plnenia prostredníctvom činností jednotlivých rezortov, samosprávnych krajov a ďalších aktérov. Súčasťou odpočtu sú aj aktivity realizované v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti financovaného z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Správa prešla medzirezortným pripomienkovým konaním a bola prerokovaná Výborom pre rodovú rovnosť a Radou vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Správa bola prerokovaná a schválená vládou SR 9. júla 2014.

Správa o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013

 

 

Pridaj komentár