Stratégie a správy

SPRÁVY O RODOVEJ ROVNOSTI V SR

5. a 6. periodická správa k CEDAW zaslaná Výboru CEDAW v júli 2014 / ENGL /anglická verzia)

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti v SR za rok 2010

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti v SR za rok 2009 a Príloha k súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti v SR za rok 2009

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti v SR za rok 2008; Súhrnná správa; Príloha 1; Príloha 2

 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ZASTREŠUJÚCE OBLASŤ RODOVEJ ROVNOSTI v SR

 

Aktuálna stratégia 2014 – 2019:

Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019

Archív:

Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009-2013  / ENG

Príloha 1Príloha 2aPríloha 2bPríloha 2cPríloha 2dPríloha 2ePríloha 2fPríloha 2g

Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 / ENG 

Správa o plnení NAP rodovej rovnosti na roky 2010-2013

 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ZASTREŠUJÚCE OBLASŤ NÁSILIA NA ŽENÁCH v SR

Aktuálny NAP 2014-2019:

Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019 (verzia pre tlač)
Kompletný materiál schválený vládou SR (Anglická verzia NAPu)

Vyhodnotenie plnenia NAPu za roky 2014-2015 

Archív:

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách (2004)

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008 /  ENG

Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008  /  Príloha č.1  /  Príloha č.2

2009 – 2012:

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 / ENG

Priebežná správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh – stránka materiálu z rokovania vlády 6.7.2011

Správa o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách  za roky 2009 – 2012 a jeho aktualizácie