Ocenenia za rok 2008

Ôsmy ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Dňa 21. mája 2009 sa v Miestodržitelskom paláci na Hlavnom nám č.. 8 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Nová architektúra rodových vzťahov v organizáciách a inštitúciách spojená s odovzdávaním ocenení ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2008.

V rámci úvodných vystúpení so svojimi prejavmi vystúpili ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová, štátna tajomníčka MPSVR SR Emília Kršíková a štátny tajomník MPSVR SR Peter Sika.

úvodné vystúpenia konferencie
úvodné vystúpenia konferencie

Potom nasledoval prvý panel, zaoberajúci sa rodovou rovnosťou a rodovým auditom – inštitucionálnym zabezpečením novej architektúry rodových vzťahov. V rámci panelu vystúpila Nina Bosničová, projektová manažérka Gender Studies z Prahy ktorá sa vo svojej prednáške venovala problematike rodovej rovnosti vo firmách v dobe hospodárskej krízy. Petr Pavlík, zástupca vedúcej katedry FHS UK Praha sa venoval problematike rodového auditu v organizáciách a Viera Hanuláková, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR predstavila možnosti pre rodový audit na Slovensku.

Po príspevkoch o skúsenostiach víťazov minuloročného ročníka nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2008.

odovzdávanie ocenení víťazom súťaže
odovzdávanie ocenení víťazom súťaže

Prvé miesto získala firma DELL, s.r.o. Bratislava za  komplexný a synergický prístup, za bezkonkurenčné kvalitatívne i kvantitatívne napĺňanie všetkých cieľov súťaže, rovnako i všetkých posudzovaných oblastí, či dimenzií,  nielen v kontexte rovnosti príležitostí, ale aj v širšom rámci spoločenskej zodpovednosti firiem.

Na druhom mieste sa za systematické a kontinuálne rozvíjanie a podporu všetkých sledovaných oblastí /dimenzií,  so špeciálnym dôrazom na  využívanie prvkov a metód flexibilnej organizácie práce a vytváranie ”priateľského pracovného prostredia ” pre pracujúce matky umiestnila firma ACCENTURE, s. r. o Bratislava.

Tretie miesto obsadila firma ZENTIVA, a. s. Hlohovec za vyvážené a dlhodobé rozvíjanie všetkých sledovaných a oceňovaných dimenzií, so špeciálnym dôrazom na podporu flexibilného pracovného času a rozmanité formy finančnej a sociálnej podpory pre zamestnancov  a zamestnankyne s rodinnými povinnosťami.

Špeciálne ocenenia boli udelené spoločnosti U.S. Steel, s.r.o.  Košice za  vytvorenie a  dlohodobú udržateľnosť projektu Rovnosť príležitostí- práca pre Rómov, firme GlaxoSmithKline, s.r.o. Bratislava za všestrannú podporu  zosúlaďovania pracovného, rodinného a súkromného života zamestnancov a zamestnankýň a Domovu dôchodcov a DSS Sušany za nadväzovanie partnerstiev a cielenú prácu  v prospech odstraňovania predsudkov a stereotypov voči starším ľuďom.

Za dlhoročnú mediálnu podporu súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine  bolo udelené ocenenie Viere Michaličovej, redaktorke Slovenského rozhlasu.

Konferenciu moderovala Andrea Vadkerti.

ocenení zamestnávatelia s ministerkou Vierou Tomanovou a štátnou tajomníčkou Emíliou Kršíkovou  ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ocenení zamestnávatelia s ministerkou Vierou Tomanovou a štátnou tajomníčkou Emíliou Kršíkovou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

 

Pozvánka .pdf

Program .pdf

príhovor pani ministerky .pdf

príhovor pani štátnej tajomníčky .pdf

príhovor pána štátneho tajomníka .pdf

príspevok Niny Bosničovej, projektovej manažérky Gender Studies z Prahy .pdf

príspevok Petra Pavlíka, zástupcu vedúcej katedry FHS UK Praha .pdf

príspevok Viery Hanulákovej, riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.pdf

príspevok Petra Vargu, menežera pre ľudské zdroje z firmy Dell, s.r.o .pdf

príspevok Jany Novej, zástupkyne Banskobystrického samosprávneho kraja .pdf

príspevok Zuzany Kurucovej, riaditeľky pre ľudské zdroje a Mareka Geša, riaditeľa pre marketing a komunikáciu z firmy Accenture, s.r.o. Bratislava .pdf

Zborník z medzinárodnej konferencie a slávnostného vyhlásenia výsledkov .pdf

Informácia o súťaži za rok 2008 – ôsmy ročník (tlačová správa) .pdf

 

 

 

 

 

Pridaj komentár