Náplň práce odboru

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v zmysel Organizačného poriadku MPSVaR (Článok 53) plní nasledujúce úlohy:

(1)        Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti v oblasti koordinácie a tvorby štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

a)   plní úlohy ministerstva pri zabezpečovaní tvorby a realizácie štátnej politiky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a koordináciu celoštátneho systému rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí, pričom vychádza z medzinárodných dokumentov, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako je primárne a sekundárne právo Európskej únie, Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a dokumenty Rady Európy. Pri tejto činnosti spolupracuje s Výborom pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť SR (ďalej len „Výbor pre rodovú rovnosť”),

b)   gestoruje implementáciu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov

c)   spolupracuje na uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu pohlavia alebo rodu, veku, zdravotného postihnutia, rasového, etnického a národnostného pôvodu, náboženského vierovyznania a sexuálnej orientácie v rozsahu pôsobnosti ministerstva v spolupráci s ďalšími orgánmi štátnej správy a prijímaní dočasných vyrovnávacích opatrení v zmysle antidiskriminačného zákona,

d)   spracováva, vyhodnocuje a aktualizuje tvorbu štátnej politiky a návrhov strategických a koncepčných materiálov, systémových riešení, legislatívnej
a koncepčnej činnosti súvisiacich s rodovou rovnosťou, rodovo podmieneným násilím, rovnosťou príležitostí a antidiskrimináciou na celoštátnej a rezortnej úrovni,

e)   zabezpečuje systémové väzby štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti pôsobnosti ministerstva s politikou trhu práce, zamestnanosti, služieb zamestnanosti, sociálnou a rodinnou politikou a systémom sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia,

f)    plní úlohy ministerstva smerujúce k zabezpečeniu realizácie štátnej politiky rodovej rovnosti, uplatňovania rodového hľadiska a rodovo podmieneného násilia
v odvetvovej a prierezovej pôsobnosti v súčinnosti s Výborom pre rodovú rovnosť

g)   spolupracuje so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a Národným inšpektorátom práce pri dohliadaní na uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania,

h)   spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva, s Výborom pre rodovú rovnosť, sociálnymi partnermi, regionálnou a miestnou samosprávou pri navrhovaní a realizovaní opatrení politiky rodovej rovnosti a opatrení na zosúladenie rodinného, osobného a pracovného života a pri vyhodnocovaní ich plnenia,

i)    zúčastňuje sa na práci Monitorovacieho výboru operačného programu Ľudské zdroje, vecne zodpovedá za realizáciu národných projektov v rámci operačného programu Ľudské zdroje zameraných na riešenie problematiky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí,

j)    spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými orgánmi štátnej správy, so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, s Národným inšpektorátom práce a inšpektorátmi práce, s Výborom pre rodovú rovnosť, územnou samosprávou, so sociálnymi partnermi a mimovládnym sektorom.

(2)        Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti medzinárodnej spolupráce

a)   odborne usmerňuje implementáciu príslušných právne záväzných predpisov EÚ, najmä smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/113/ES a 2006/54/ES,

b)   podieľa sa implementácii medzinárodných dohovorov v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, najmä Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a plní úlohu kontaktného bodu pre Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

c)   plní úlohu národného kontaktného bodu pre vykonávanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov,

d)   zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných komisiách a inštitúciách k otázkam rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a navrhuje nominácie do takýchto inštitúcií,

e)   v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje pri vypracúvaní návrhov a stanovísk na rokovania orgánov Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií,

f)    koordinuje medzinárodné a národné projekty v oblasti rodovej rovnosti,

g)   plní úlohy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných organizáciách v rozsahu svojej pôsobnosti,

h)   spolupracuje s Európskym Inštitútom rodovej rovnosti pri realizácii jeho aktivít v členských krajinách Európskej únie.

(3)        Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti prostredníctvom prierezových rád, komisií, expertných skupín

a)   spolupracuje so spoločným sekretariátom výborov, pričom riaditeľ odboru plní funkciu tajomníka Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

b)   zabezpečuje činnosť a predsedá Expertnej skupine pre elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality MV SR,

c)   zabezpečuje činnosť komisie na vykonávanie súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí”, priebeh súťaže a jej odbornú garanciu,

(4)        Okrem činností uvedených v odseku 1 až 3 odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti 

a)   sa podieľa v rozsahu svojej pôsobnosti na odbornej príprave a systematickom odbornom vzdelávaní zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátov práce, verejnej správy a ďalších,

b)   spolupracuje s tlačovým odborom pri aktualizácii internetovej stránky www.employment.gov.sk a spravuje stránky www.gender.gov.sk, www.zastavmenasilie.skwww.diskriminacia.gov.sk

c)   poskytuje súčinnosť analytickému centru pri vyhodnocovaní doložky vybraných vplyvov v oblasti vplyvov na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí.

 

(5)     Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa vnútorne člení na

a)  oddelenie horizontálnych princípov,

b) oddelenie rodovej rovnosti a rovnakého zaobchádzania.

 

(6)     Oddelenie horizontálnych princípov v oblasti koordinácie implementácie horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia v programovom období 2014-2020 v európskych štrukturálnych a investičných fondoch

a)   je vecne príslušným útvarom ministerstva ako orgán plniaci úlohy gestora horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia zodpovedného za plnenie úloh aplikovania a uplatňovania horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia,

b)   zodpovedá za uplatňovanie horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien
a nediskriminácia v zmysle Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020,

c)   zabezpečuje koordináciu, metodickú podporu a poradenstvo pri programovaní, implementácií, monitorovaní a hodnotení horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia na úrovni operačných programov v súlade s Partnerskou dohodou Slovenskej republiky na roky 2014-2020 a Systémom riadenia EŠIF ,

d)   vypracováva výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia a predkladá ich CKO ako podklad pre výročné a záverečné správy o vykonávaní Partnerskej dohody, následne tieto správy zverejňuje na svojom webovom sídle,

e)   vypracováva ďalšie správy a informácie o stave uplatňovania horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia pre potreby CKO, EK, vlády SR, Národného monitorovacieho výboru a ďalších subjektov zapojených do implementácie EŠIF,

f)    podieľa sa na zabezpečení informovania a publicity o problematike horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia,

g)   zabezpečuje a realizuje školiace a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov riadiacich orgánov jednotlivých operačných programov a všetkých subjektov zapojených do riadenia do implementácie EŠIF,

h)   zriaďuje a vedie Koordinačný výbor pre horizontále princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia,

i)    vypracováva a aktualizuje Manuál procedúr gestora horizontálnych princípov a Systém implementácie horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia na roky 2014-2020, ako základný programový dokument horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia a zverejňuje ho na webovom sídle gestora horizontálnych princípov,

j)    spolupracuje s riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov pri definovaní kritérií na výber projektov používaných pri administratívnom overovaní žiadostí o NFP a odbornom hodnotení žiadostí o NFP,

k)   zúčastňuje sa na zasadnutiach monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov a pracovných skupín týkajúcich sa prípravy a implementácie operačných programov, ako aj na zasadnutiach Národného monitorovacieho výboru,

l)    zodpovedá za prípravu a aktualizáciu webového sídla gestora horizontálnych princípov,

m) pripravuje, implementuje, koordinuje a riadi projekty z Operačného programu Technická pomoc, ktoré sú zamerané na zabezpečenie aktivít spojených s implementáciou horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia,

n)   plní ďalšie úlohy v zmysle Partnerskej dohody a Systému riadenia EŠIF.

 

(7)     Oddelenie rodovej rovnosti a rovnakého zaobchádzania

a)   vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády SR v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019, Opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života, Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 a ďalšie aktivity na plnenie Programového vyhlásenia vlády),

b)   vypracúva stanoviská k uplatňovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti v súčinnosti s Výborom pre rodovú rovnosť,

c)   koordinuje tvorbu komplexného monitorovacieho systému indikátorov rodovej rovnosti a každoročne vyhodnocuje stav rodovej rovnosti a  v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny spracováva Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku,

d)   sleduje a vyhodnocuje na základe rodových analýz v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva, s Výborom pre rodovú rovnosť a Inštitútom pre výskum práce a rodiny uplatňovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti trhu práce, sociálnej inklúzie a sociálneho zabezpečenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci a v ďalších oblastiach, ako aj postavenie žien a mužov v ekonomickom, verejnom a spoločenskom živote.