Dokumenty

Slovenská republika je zmluvnou stranou záväzných multilaterálnych medzinárodných zmlúv ako je Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (New York, 18. decembra 1979, vyhláška č. 62/1987 Zb.) a Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (New York, 6. októbra 1999, oznámenie č. 343/2001 Z. z.). Silný dôraz na rovnosť žien a mužov kladie aj EÚ, ktorá ju zakotvila v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (tzv. Amsterdamská zmluva) a prevzala aj do Lisabonskej zmluvy. Lisabonskou zmluvou sa menia, dopĺňajú a aktualizujú predchádzajúce zmluvy o EÚ a uznávajú sa ňou práva, slobody a zásady ustanovené v Charte základných práv Európskej únie, ktorá je ako jej súčasť právne záväznou aj pre SR. To znamená, že EÚ musí pri navrhovaní a uplatňovaní sekundárnych právnych aktov EÚ dodržiavať základné práva ustanovené v charte a takto musia konať aj členské štáty EÚ pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Medzi práva, ktoré by mal každý požívať, patrí aj rovnosť pred zákonom, dodržiavanie zákazu diskriminácie a rovnosť medzi mužmi a ženami.

Slovenská republika

Antidiskriminačný zákon

Antidiskriminačný zákon[1] v znení z roku 2004 stanovil všeobecný rámec pre uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania  a prostriedky právnej ochrany pre prípad  porušenia tejto zásady. Definoval základné pojmy ako zásada rovnakého zaobchádzania spočívajúca v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, diskriminácia (priama, nepriama), obťažovanie, pokyn a nabádanie na diskrimináciu, neoprávnený postih, ustanovil osoby, ktoré sú povinné zásadu rovnakého zaobchádzania dodržiavať, vymenoval oblasti, v … Ísť na stránku »

Zbierka zákonov SR Predpis č. 365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Aktuálne znenie 

Rovnosť všetkých ľudí pred zákonom a zákaz diskriminácie je jednou zo základných zásad právneho štátu a je neodmysliteľnou súčasťou každého demokratického právneho poriadku. Platný právny poriadok Slovenskej republiky obsahuje princíp rovnosti a zákaz diskriminácie, prípadne zásadu rovnakého zaobchádzania v niekoľkých právnych predpisoch rôznej právnej sily. Popri všeobecných a osobitných ustanoveniach o rovnosti … Ísť na stránku »

Zákonník práce

Problematikou rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti sa zaoberá Zákonník práce[1]. Zákonník práce v čl. 6 Základné zásady ustanovuje, že ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim … Ísť na stránku »

Európska únia:

Zmluvy EÚ

Rímska zmluva Európska únia už pol storočia sleduje cieľ týkajúci sa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Zmluva o Európskom spoločenstve (tzv. Rímska zmluva), ktorú v roku 1957 v Ríme podpísalo šesť zakladajúcich krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), obsahuje právo na rovnakú odmenu pre mužov aj ženy za rovnakú prácu. Rímska zmluva (1957) o založení Európskeho spoločenstva …Ísť na stránku »

Smernice EÚ

Európska únia podniká už viac než 50 rokov kroky na obhajobu zásady rovnakého platu za rovnakú alebo rovnocennú prácu. Článok 141 zmluvy sa stal základom pre prijatie niekoľkých dôležitých európskych právnych predpisov o rovnosti platov: Smernica o rovnakej odmene z roku 1975. Táto smernica zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia vo vzťahu ku všetkým aspektom a podmienkam … Ísť na stránku »

Rovnaké zaobchádzanie na pracovisku Zmluva o ES stanovuje právo na rovnakú odmenu pre mužov a ženy a umožňuje, aby právne predpisy zakazovali diskrimináciu v oblastiach zamestnania alebo povolania alebo v prístupe k tovarom a službám. Táto zásada bola stanovená v roku 1957 v článku 141 Zmluvy o ES a neskôr vykonaná smernicou 75/117/EHS. Pojem rovnaká odmena zahŕňa dávky … Ísť na stránku »

Právne predpisy pre oblasť rodovej rovnosti v súčasnosti tvoria hlavný pilier politiky rovnosti príležitostí v Európe. V oblasti rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami bolo prijatých 13 európskych smerníc, ktoré sú právne záväzné pre členské štáty EÚ. Tie musia tieto právne predpisy Spoločenstva začleniť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto nástroje spolu poskytujú pevný a ucelený … Ísť na stránku »

Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011-2020)

Európsky pakt pre rodovú rovnosť uznáva, že rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou Európskej únie a že politiky rodovej rovnosti sú dôležité pre hospodársky rast, prosperitu a konkurencieschopnosť. Päť rokov od prijatia prvého paktu pre rodovú rovnosť je potrebná nová hybná sila, a to najmä na to, aby sa opätovne potvrdilo a podporilo úzke prepojenie … Ísť na stránku »

Stratégie a správy

Stratégie rovnosti mužov a žien V oblasti tzv. ’mäkkej legislatívy’ (soft law) Rada doteraz prijala 7 akčných programov na podporu rodovej rovnosti a boj proti všetkým formám diskriminácie. Samotný právny rámec totiž nie je dostatočný a je vhodné, aby spomínané zákonodarné iniciatívy boli sprevádzané konkrétnymi aktivitami. Európska komisia venovala zvýšenú pozornosť problematike ochrany dôstojnosti  žien a mužov … Ísť na stránku »

Rada Európy:

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)

 Ďalšie dokumenty Rady Európy

ESĽP: Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) bol založený v roku 1959, jeho sídlom je Štrasburg. ESĽP je inštitúciou Rady Európy (nie Európskej únie). ESĽP je zložený z toľkých sudcov, koľko je členských štátov Rady Európy – zmluvných strán Európskeho dohovoru o ľudských právach (v súčasnosti 47 štátov). Základné informácie o ESĽP nájdete v slovensko letáčiku … Ísť na stránku »

Organizácia spojených národov

CEDAW – Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, schválený 1979, platný od 3.9 1981, pre ČSFR platný od 1987, zákon č. 62/1987 Zb.) v čl. 1 definuje diskrimináciu žien  ako ,,akékoľvek rozlišovanie, postihovanie alebo zvýhodňovanie na základe pohlavia, ktorých účelom alebo účinkom je poškodiť alebo porušiť uznávanie, užívanie alebo uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd … Ísť na stránku »

Charta OSN

CHARTA ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV  PREAMBULA MY ĽUD SPOJENÝCH NÁRODOV, ODHODLANÍ uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny, ktorá dvakrát v priebehu nášho života priniesla ľudstvu nevysloviteľné strasti, vyhlásiť znovu svoju vieru v základné práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, v rovnaké práva mužov a žien i národov veľkých i malých, … Ísť na stránku »

Dohovor o politických právach žien

46/1955 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí z 27. júla 1955 o Dohovore o politických právach žien Na VII. zasadaní Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov bol 31. marca 1953 dojednaný Dohovor o politických právach žien. Vláda dohovor schválila 30. septembra 1954, Národné zhromaždenie s ním prejavilo súhlas 27. októbra 1954 a prezident republiky ho ratifikoval 23. … Ísť na stránku »

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach

Prerokovanie správ predložených zmluvných strán v súlade s článkami 16 a 17 Dohovoru (máj 2012) … Ísť na stránku »

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Prerokovanie správ predložených zmluvných strán v súlade s článkami 16 a 17 Dohovoru (máj 2012) … Ísť na stránku »