Európsky pakt pre rodovú rovnosť – plné znenie

 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE uznáva, že rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou Európskej únie a že politiky rodovej rovnosti sú dôležité pre hospodársky rast, prosperitu a konkurencieschopnosť. Päť rokov od prijatia prvého paktu pre rodovú rovnosť je potrebná nová hybná sila, a to najmä na to, aby sa opätovne potvrdilo a podporilo úzke prepojenie medzi Stratégiou rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorú prijala Európska komisia, a stratégiou Európa 2020 – stratégiou Európskej únie pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. RADA preto opätovne potvrdzuje svoj záväzok naplniť ambície EÚ v oblasti rodovej rovnosti uvedené v zmluve a najmä:

1. odstrániť rodové rozdiely v oblasti zamestnanosti a sociálnej ochrany vrátane rozdielneho odmeňovania žien a mužov, aby sa tak dosiahli ciele stratégie Európa 2020, a to najmä v troch oblastiach, ktoré majú veľký význam pre rodovú rovnosť, teda v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a podpory sociálneho začlenenia najmä znížením chudoby, a tak prispieť k rastovému potenciálu európskej pracovnej sily,

2. podporovať lepšie vyváženie pracovného a súkromného života počas celého života, a to aj v prípade žien aj mužov, aby sa tak posilnila rodová rovnosť, zvýšila sa účasť žien na trhu práce a prispelo sa k riešeniu demografických výziev a

3. bojovať proti všetkým formám násilia na ženách – v záujme zabezpečenia toho, aby ženy mohli v plnej miere využívať svoje ľudské práva a aby sa dosiahla rodová rovnosť, a to aj s ohľadom na inkluzívny rast.

RADA naliehavo vyzýva k tomu, aby sa na úrovni členských štátov a prípadne i Únie vykonali činnosti v týchto oblastiach:

opatrenia na odstránenie rodových rozdielov a na boj proti rodovej segregácii na trhu práce:

a) podporovať zamestnanosť žien všetkých vekových skupín a odstrániť rodové rozdiely v oblasti zamestnanosti aj prostredníctvom boja proti všetkým formám diskriminácie;

b) odstrániť rodové stereotypy a podporovať rodovú rovnosť na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v pracovnom živote, s cieľom znížiť rodovú segregáciu na trhu práce;

c) zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty;

d) podporiť posilnenie postavania žien v politickom a hospodárskom živote a posilniť podnikateľskú činnosť žien;

e) podnecovať sociálnych partnerov a podniky v rozvoji a účinnom vykonávaní iniciatív v prospech rodovej rovnosti a podporovať plány rodovej rovnosti na pracovisku a

f) podporovať rovnosť účasti žien a mužov na rozhodovacom procese na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, aby sa tak všetky talenty využili v plnej miere;

opatrenia na podporu lepšej vyváženosti pracovného a súkromného života žien i mužov:

a) zlepšiť poskytovanie adekvátnych, dostupných vysokokvalitných služieb starostlivosti o deti predškolského veku s cieľom dosiahnuť ciele vytýčené na zasadnutí Európskej rady v Barcelone v marci 2002 a prihliadať pritom na dopyt po takýchto službách a zároveň zohľadňovať vnútroštátne systémy poskytovania služieb starostlivosti o dieťa;

b) zlepšiť poskytovanie služieb zariadení starostlivosti o iné závislé osoby a

c) podporovať pružné pracovné podmienky a rôzne formy dovolenky pre ženy i mužov;

opatrenia na boj proti všetkým formám násilia na ženách:

a) na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie prijať, zaviesť a monitorovať stratégie zamerané na odstránenie násilia na ženách;

b) posilniť predchádzanie násiliu na ženách a zvýšiť ochranu obetí a možných obetí vrátane žien zo všetkých znevýhodnených skupín a

c) zdôrazniť úlohu a zodpovednosť mužov a chlapcov v procese odstraňovania násilia na ženách;

správa vecí verejných, vykonávanie a monitorovanie:

v mechanizmoch stratégie Európa 2020 by sa prípadne mali zohľadniť relevantné aspekty tohto paktu, ako aj výročné správy Európskej komisie o rovnosti žien a mužov.

RADA opätovne potvrdzuje svoj záväzok posilniť správu vecí verejných prostredníctvom uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a to jeho začleňovaním do všetkých oblastí politík vrátane vonkajších činností EÚ, ako aj zohľadňovaním dôležitosti úlohy mužov a chlapcov pri šírení rodovej rovnosti a tiež tak, že sa bude prihliadať na to, aby sa vplyv rodovej rovnosti zohľadňoval v posúdeniach vplyvu nových politík EÚ. RADA nabáda členské štáty a Komisiu, aby najmä prostredníctvom Eurostatu ďalej rozvíjali existujúce štatistiky a ukazovatele rozdelené podľa rodovej príslušnosti a v plnej miere využívali možnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť.

Členské štáty sa vyzývajú, aby pri vypracovávaní a plnení národných programov reforiem uplatňovali hľadisko rodovej rovnosti a podporovali politiky rodovej rovnosti, a to najmä pokiaľ ide o usmernenia pre politiky zamestnanosti, a aby náležite využívali odsúhlasené ukazovatele rodovej rovnosti, ktoré sa vypracovali v rámci spoločného hodnotenia a v rámci preskúmania vykonávania Pekinskej akčnej platformy, a to vo všetkých relevantných procesoch a oblastiach politík.

Komisia a Rada sa tiež vyzývajú, aby hľadisko rodovej rovnosti začlenili aj do ročného prieskumu rastu, stanovísk k jednotlivým krajinám i odporúčaní pre jednotlivé krajiny. O pokroku vo vykonávaní Európskeho paktu pre rodovú rovnosť by ministri mali diskutovať každoročne na úrovni Rady.

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:SK:PDF